තුර්කියේ මාඕවාදී ව්‍යාපාරයේ පුරෝගාමී ඊබ‍්‍රාහිම් කේපක්කයා තෝරාගත් කෘති

තුර්කියේ මාඕවාදී ව්‍යාපාරයේ පුරෝගාමී ඊබ‍්‍රාහිම් කේපක්කයා තෝරාගත් කෘති

 

Advertisements

Posted on April 8, 2018, in Ibrahim Kaypakkaya, ICSPWI, International, Maoism, MKP HKO, People's War, Revolution, TIKKO, TKP-ML, Turkey and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: