Blog Archives

චටිස්ගාර්: මාඕවාදීන්ගේ නාගරික ජාලයේ ප‍්‍රමුඛ පෙලේ ක‍්‍රියාකාරිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැණේ.

චටිස්ගාර්: මාඕවාදීන්ගේ නාගරික ජාලයේ ප‍්‍රමුඛ පෙලේ ක‍්‍රියාකාරිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැණේ.

<https://indianexpress.com/article/india/no-rights-violations-journalists-and-activists-must-be-encouraged-newly-appointed-chhattisgarh-dgp-5504772/&gt;

දෙසැම්බර් 24, 2018

සිකුරාදා දින උදෑසන පොලීසිය විසින් තරුණයින් සිව් දෙනෙකු ඇතුලූව රඛේෂ්ගේ උදව්කරුවෙකු වන රගුවාර් යාදව් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණි.

ඉරිදා දින චටිස්ගාර් පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයා මාඕවාදීන්ගේ ‘‘නාගරික ජාලයෙහි’’, විශේෂයෙන්ම රාජ්නන්දගොන් දිස්ත‍්‍රික්කයේ ප‍්‍රමුඛ පෙලේ පුද්ගලයෙකු බව පැවසිණි.

පොලිස් මාධ්‍ය නිවේදනයේදී ප‍්‍රකාශ කරන ලද්දේ එන් වෙන්කට්ටා රාඕ (54) හයිද්‍රාබාද්හි, ජාතික භූ භෞතික විද්‍යා පර්යේෂණ ආයතනයේ තාක්ෂණික නිළධාරියෙකු බවයි.

පොලීසිය ප‍්‍රකාශ කරන ලද්දේ මසකට කලින් පොලිස් අයිජී, ජීපී සින්ග් ට යටත්වුණු පහාද් සින් විසින් නාගරික ප‍්‍රදේශ වල ක‍්‍රියාත්මක වන ගරිල්ලවන්ට සහය දීමේ ජාලය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දුන් බවයි. එම තොරතුරු අතර විශේෂිත තොරතුරු, බෙංගාලි පොලිස් සීමාව තුළ ජාතික අධිවේගී මාර්ග පද්ධතියට සම්බන්ධ සැපයුම් මධ්‍යස්ථාන යනාදිය ඇතුලත් වේ. රාඕ අල්ලාගනු ලැබුවේ මහාරාෂ්ට‍්‍රා වලට යතුරු පැදියෙන් ඇතුල් වෙමින් සිටියදීය.

පොලීසිය පවසන ලද්දේ ‘‘නක්සල් සාහිත්‍ය’’, ජංගම දුරකථනයක්, ලැප්ටොප් පරිගණකයක් සහ ඩෙටොනේටර් 23ක් ඔහු සතුව තිබී අල්ලා ගන්නා ලද බවයි. අල්ලාගන්නා ලද ඩෙටොනේටර් මගින් නක්සල්වාදීන්ට ද්‍රව්‍ය ජාතික භූ භෞතික විද්‍යා පර්යේෂණ ආයතනයෙන් ලැබී ඇත්දැයි යන්න පරීක්ෂණ සිදු කරන්නට ලැබී ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

පොලීසිය පවසන ආකාරයට රාඕ 1985 දී රැඩිකල් ශිෂ්‍ය සංගමයෙන් ආභාෂය ලද අතර ඒ කාලයේ සිටම මාඕවාදියෙකුව සිට ඇත. පොලීසිය චෝදනා කරන ආකාරයට ඔහු 2016 සිට 2017 යන කාලය තුලදී මාඕවාදී මධ්‍යම කාරක සභාවේ සාමාජිකයෙකු වන දීපක් තෙල්තුම්බේ මුණ ගැසී ඇති අතර පළමු හමුවීමේදී ඔහුට ලැප්ටොප් පරිගණකයතක් ලබා දී ඇත.

Advertisements

LONG LIVE THE 90th ANNIVERSARY OF THE COMMUNIST PARTY OF PERU!

 

Proletarians of all countries, unite!

LONG LIVE THE 90th ANNIVERSARY OF THE COMMUNIST PARTY OF PERU!

“The Congress serves the World Revolution, the People’s War serves it, the Congress serves the People’s War which is the principal form of struggle to change the world… the Congress has sanctioned Maoism as the third, new and superior stage. Which Party puts it forward like this? It is ours, in this sense it is the light of the world, the sole torch that can unite us with the communists in the world… it is a milestone, it serves to put Marxism-Leninism-Maoism as the command and guide of the World Revolution… The Congress gave us great results, wonderful perspectives, it will make time be Before the Congress and After the Congress, the Congress has decided our path by defining the general political line; thus they go against the line, go against the Congress, they rise against it, but who believes in renegades or mercenaries of imperialism… the Congress is a milestone of victory that will deeply mark the Party, the People’s War and the World Revolution for decades”.

Chairman Gonzalo – Unite around the Congress
[TN: Our italics]

On this 90th Anniversary of our glorious heroic combatant, the Communist Party of Peru, we express with raised fists, our greetings and strict and full subjection to our Great Leadership, Chairman Gonzalo, Great Leader of the Party and the Revolution, the greatest living Marxist-Leninist-Maoist on Earth, our firm commitment to defend the health and life dedicating our own lives for it. We separate ourselves, reject and combat the sinister “fake trials and life sentence” that are orchestrated by the Yankee Gendarme as part of its general counterrevolutionary offensive. What do they aim for with this offensive? Black intentions to discredit and further isolate him in the fascist concentration camp of the naval base that is controlled by the CIA – SIN in order to fulfill their demented plan to assassinate him. But there is a counterpart to their black dreams: Chairman Gonzalo is acknowledged as the Great Leader of the Proletarian Revolution because he is the one who has defined Maoism as the third, new and superior stage of Marxism, with his heroic communist forge, example and struggle that commands the New Great Wave of the Proletarian World Revolution.

Throughout the globe, Communist Parties and Maoist Organizations, the international proletariat and peoples of the world develop and unfold the successful campaign of strategic character: Defend the health and life of Chairman Gonzalo! Inseparably from: Put Maoism as the command and guide of the Proletarian World Revolution! Long live Chairman Gonzalo, Great Leader of the Party and the Revolution! Furthermore, gathering the decisive contributions of Chairman Gonzalo for a development of Marxism, they grasp the almighty Gonzalo Thought, in this sense the successful, bellicose and forceful celebrations for the 50th Anniversary of the Great Proletarian Cultural Revolution, for the 200 years of the birth of our founder Karl Marx and the celebrations for the 100 years of the Socialist October Revolution and under its guide they are untiringly struggling to initiate and develop People’s Wars while constituting and reconstituting – or, like in our case, advancing through firm steps in the general reorganization – Militarized Marxist-Leninist-Maoist Communist Parties.

Chairman Gonzalo has transformed the fascist dungeon of the naval base in the highest and most shining trench of combat, heroic communist example that every day illuminates us, strengthens us, calls us to persist in giving the life for the party and revolution, his heroic example demands us to develop People’s War serving the Proletarian World Revolution, this we do and this we will do, because we are firmly convinced that Chairman Gonzalo is People’s War until Communism!

There, the wretched revisionists and opportunists who dream about the “dialog” of imperialism and the reaction, both the revisionist and capitulationist right opportunist line (revisionist and capitulationist ROL) and the left opportunist line (LOL), their current path is the rampant enlistment and thus the just decision of the party came sooner than later to them.

Likewise, we reaffirm ourselves in our almighty ideology of the international proletariat, Marxism-Leninism-Maoism, principally Maoism as universal truth and its concrete and creative application for the Peruvian revolution, the Gonzalo Thought, almighty proletarian thought. It is with Gonzalo Thought that we have been solving complex and difficult problems that our revolution goes through. We steel our souls convinced and assured that the ideological and political line decides everything, we persist and will persist in its creative application, with communist loyalty.

On this special date, we greet, elated by optimism, the Marxist-Leninist-Maoist, Gonzalo Thought Communist Party of Peru, heroic combatant, war machine, organized vanguard of the Peruvian proletariat, its whole party leadership system that, in hard struggle and combat against the sinister attacks of the enemy, is forged in the image and likeness of Chairman Gonzalo. We greet the leaders, cadres, militants and masses who, by grasping our Party Unity Base (PUB), persist in the pending task of the general reorganization.

Chairman Gonzalo forged Communists with the party’s own strength and in this determined commitment, we faced the two principles of the reactionaries: annihilating leadership and separating the guerrillas from the masses. And, both are miserably failing.

Likewise, we reaffirm ourselves in party events, principally in our I Party Congress, a Marxist Congress, a Marxist-Leninist-Maoist, Gonzalo Thought Congress that has, at its highest level, sanctioned our Party Unity Base with its triple content: our scientific ideology Marxism-Leninism-Maoism, Gonzalo Thought, the Communist Program and the General Political Line with the Military Line at its center. We reaffirm ourselves in the I, II and in the glorious, historical and transcendental III plenum, whose masterful synthesis is the reaffirmation of Chairman Gonzalo of September 24, 1992. We reaffirm ourselves convinced that the events, work sessions and agreements that emanated from the leadership are fulfilled in arduous struggle, in the midst of the difficulties, twists and inflections that our revolution demands.

We express our reaffirmation in the People’s War, the undefeated torch of hope that persists and flares against the wind for more than 38 years. Chairman Gonzalo taught us: to maintain it is a success, but if it permeates the masses, it is a complete success! We greet the People’s Liberation Army (PLA), red soldiers of Chairman Gonzalo, combatants who gave their precious blood, assuming the cost and the quota challenging death, the PLA, backbone of the New Power, which is principally based on the poor peasantry that, under the leadership of the party, faces imperialist and reactionary repression and genocide, we greet the masses that support us and the political prisoners and prisoners of war that, in hard struggles against the genocides committed by this old reactionary state and the sinister complicity of the revisionist and capitulationist ROL, resist until today in the trenches of combat.

Our party was founded in 1928 by José Carlos Mariátegui on clear Marxist-Leninist bases – the  constitution of the party –, but at his death, the line was abandoned and the leadership was assaulted, the party life has been sinuous, in general suffering usurpation of opportunists and revisionists, sinking the party in the swamp of parliamentary cretinism, decades of sinister desires and electoral and personal appetites. It was Chairman Gonzalo who, in the mid-1960s, assumed the titanic and historic task of reconstituting the party, which was 15 years of intense, tenacious and persistent struggle, sweeping away the ballast of revisionism that was entrenched in the party for then, imposing a party to conquer power for the proletariat and the people with People’s War.

In 1980, The Initiation of the Armed Struggle of 80, the great epic of the People’s War began, justified and correctly defining the political moment, at the international level the Strategic Offensive of the Proletarian World Revolution (SOPWR) and the national level as in the midst of the general crisis of the contemporary Peruvian society and destruction of bureaucratic capitalism. Chairman Gonzalo taught us: “the People’s War gave us a more complete idea of ​​Maoism” so, the Party and the People’s War gave us historical milestone for the revolution in Peru and for the World Revolution. Our Marxist I Congress, Marxist-Leninist-Maoist, Gonzalo Thought Congress, established with clarity that this would mark us for decades, the revolutionary practice proves it clearly, next year we will celebrate the 30th anniversary of our glorious and transcendental I Congress and it corresponds to commemorate it.

The international, national and party situation makes the moments that we live to be historical, and, calls us to tension all our forces to fulfill the political tasks that the class, the international proletariat, peoples of the world and the Peruvian people demand. The masses demand us, they cry for more and more People’s War and we can not be blind and deaf to that cry, or else we would not be communists, only by letterhead, and for that qualifier there are the wretched revisionists and renegades.

The party is going through a process of General Reorganization. How much have we advanced? Grasping our PUB and the defense of the Great Leadership with People’s War, we have been firmly advancing, the positive weights highly. We, the left, – in a process of regrouping and consolidation – have been facing the general counterrevolutionary offensive headed by the genocidal Yankee Gendarme who feed their cohorts from the new revisionism of the revisionist and capitulationist ROL and of the LOL in Peru and Avakian and Prachanda who were its sinister expressions in the International Communist Movement (ICM).

The unmasking, combat and sweeping away has been in all levels, at the beginning of the second decade of this century, a series of pseudo generated organisms or supporters in the countryside, the city and abroad managed by the CIA-SIN through its agents were created, seeking to traffic and generate confusion among the masses in order to infiltrate the party organisms. There are still those who persistently continue to confuse our people and peoples of the world. Simultaneously the two-line struggle is propelled against the revisionist and capitulationist ROL and LOL outside and within the ranks of the party, convergences and disguised isolated positions were expressed that in fact opposed the General Reorganization: “because-ism”, “personal strife”, “feuds” etc, developing entrism with the risk to blow the apparatuses. All its plans have failed and will fail, the others, have flown like doves, too coward to develop the internal struggle, and their sinister act has even turned in and murdered comrades and combatants.

The general reorganization is about to culminate in its phase of laying solid foundations and is combined with the celebration for the 30th anniversary of the I Congress of the party: “TO UNITE AROUND THE CONGRESS, TO UNFOLD THE GENERAL REORGANIZATION OF THE PARTY, IN THE MIDST OF THE PEOPLE’S WAR “, To unite around the congress is to cohere and consolidate the militancy, the combatants and the masses organized in the light of our PUB, the foundation that guides all our revolutionary action, to culminate and lay foundations through developing the People’s War subject to the defense of the life and health of our Great Leadership, Chairman Gonzalo and serving the World Revolution.

Comrades, combatants, Peruvian people, the incontrovertible reality is one, the objective conditions have matured, the semi-feudal and semi-colonial character has sharpened, bureaucratic capitalism has deepened. The revolutionary situation in development is strengthened. The Communist Party of Peru has never paralyzed its march, the People’s War did not stop, the left holds firm, resolute, developing with effort and struggling in this process. We are the forge, conscious of our responsibility, the need and historical tendency, and the communist principles demands us to merge each day more with the justified people’s struggles that face the criminalization and militarization of their struggles, principally the poor peasantry that demands: Land to the tiller! Against the new land concentration of the landlords! Against the dispossession of the peasant, native communities, mainly by the imperialist mining, hydrocarbons and forestry companies, among others, with their lackeys, the big bourgeois and landlords! Against the importation of agricultural products to the detriment of national agricultural production!

We set ourselves apart from and reject the sinister positions of the revisionist and capitulationist ROL that the problem of the land has been solved, denying the semifeudality in the country, denying the thesis of Chairman Mao Tse Tung, which was developed by Chairman Gonzalo, on bureaucratic capitalism, that “There is no longer a democratic revolution but a socialist one.” A complete rejection of Gonzalo Thought, which only seeks to cover their capitulation and rotten debauchery from their path of parliamentary cretinism for a greater enlistment.

We call to merge with the proletariat and masses of neighborhoods and shantytowns, teachers, university students, agricultural proletarians, farmers, peasant communities, native communities, indigenous peoples who fight and resist the reactionary anti-trade union, anti-people offensive, criminalizing their struggles, the right to strike, of unionization, of expression and opinion against exploitation and arbitrary dismissals, etc, deny collective negotiation, right to land, to work, denial of the right to strike, conquests and benefits extended to all state workers in general, against the privatization of health, education and social security – let us reject it combatively.

That means, the spoil is privatization (concession) and exorbitant surplus value for them, and hunger salaries and pensions, overexploitation, dismissals, misery, anemia, tuberculosis together with greater pauperization for our people. It is proven and must be highlighted, because the revisionist and capitulationist ROL and the LOL deny it, within the cyclical evolutionary process it is fulfilled that the bureaucratic capitalism in the second half of each decade enters a greater crisis, goes into decline and, the principal, the political derivation that matures the conditions until the People’s War and the development of the revolution in our country. The old and new revisionists and opportunists of all hues, instead of developing the democratic path, put themselves at the tail of the bureaucratic path and offer to “restructure their old State” via an obsolete and amorphous “Constituent Assembly” and through participation in the reactionary elections that are managed by their Yankee master to adjust it to their plans.

Chairman Gonzalo sentenced: What has the People’s War shown? That the old Peruvian state is rotten to the core, perhaps it is not a reality that bursts in the face of those revisionists, opportunists and renegades day by day. In there, they submit with their amphora head and vote tongue, their offers and enlistments does not have limits. We reaffirm ourselves in what Chairman Gonzalo told us: “to annihilate the People’s War will lead them to unleash an unjust war” that is, the development of their counter-subversive war, the Yankee strategy to develop their War of Low Intensity and that requires absolute centralization (to trample on their bourgeois democracy, their laws and their institutions specified in presidential absolutism, all concentrated in the executive, in a pro-Yankee fascist clique that today heads the pawn Vizcarra).

Imperialism, principally Yankee imperialism, needs fascist cliques to lead the fascist, genocidal and motherland-selling regime under the hegemony and leadership of the big bourgeoisie in its comprador faction (covert dictatorships) to exercise its greater domination and interference and intervention on the old state, managed and monitored through the Yankee embassy in Peru.

Cliques that develop in a process of centralization, strife and purge. Just like it was with Bari Hermosa, Montesinos and Fujimori himself, passing through Giampetri during the APRA government, etc and now, lastly, Kuczynski.

The current political crisis of the fascist, genocidal and motherland-selling regime, the contend between the executive and the parliament and from which the corruption scandals were uncovered, both in the executive, in the judiciary, public ministry among other public and private institutions, through the Yankee agent Gorriti and audio leaks made by the DEA-DIRANDRO and its “Constellation” listening system, aims to conduct into presidential absolutism by legitimizing Vizcarra as the head of the fascist, genocidal and motherland-selling regime and to bring the “reforms in justice administration” perhaps via referendum, so that the Yankee justice department has control and can handle it according to their interests, such as in Brazil, Argentina, etc.

What do we see? The bankruptcy of all the parties of the big bourgeoisie and landlords engaged in contentions and mutual denunciations of corruption cases, links to drug trafficking, organized crime and espionage, among others.

And, as part of their task of restructuring their old state, there are the regional and municipal elections that have reflected the replacement of “gamonalillos” as a political evidence of their semifeudality, bosses and lackeys linked to drug trafficking, land trafficking, civil construction mafias, etc. They are part of the plunder and clear expression of feudalism in our country. What corresponds? To persist in the boycott politics of: Elections No, People’s War Yes! The results at the national level of absence and of blank votes have shown a clear rejection to this old and obsolete system of elections, parties, replacements and populisms.

It is a party need to make the leap so that the democratic path is embodied that we have entered to develop ourselves as the People´s Path of Liberation, it requires us to see the two hills, the growing intervention and interference of imperialism, principally Yankee imperialism, at a time that they enhance their hegemonic plans in Latin America as an area of dominance in its contend with the Russian superpower and the Chinese power and others.

We must raise the political consciousness of the class, the people and the masses with a clearly anti-imperialist character. Chairman Gonzalo warned us that the territory, the nation, the motherland was and is at risk by those who rule. We can not consent!

On the other hand, at international level, the historical period established by Chairman Mao Tse Tung, of struggle against the two superpowers – the North American and the Russian -, is still fully valid, it is the voice of a general call for the peoples of the world. We reject revisionist and reactionary positions of “bipolarity” “multilateralism” or of “three superpowers”. This is absurd! So-called “Maoists” that deny Maoism? The imperialist system is experiencing one of the greatest crises in its history, this is part of its general, economic and financial crisis in decline since 2008, bourgeois economists say that it has entered into depression and a new crisis is coming.

Yankee imperialism, in its condition of sole hegemonic superpower in its struggle against the other superpower, the Russian, needs to achieve “strategic superiority”. As Chairman Mao Tse Tung accurately established, that, in order to unleash a World War III, the Yankees aggressively and desperately launch themselves into it and dream of a “new world order” but fail. On the contrary, they are on their heels. This is how they seek to dominate the intermediate zone, basically the Third World. They aim to consolidate their area of domination, in the case of Latin America and strengthen their areas of influence in Asia and especially the Expanded Middle East and thereby advance the siege against Russia and prevent the development of China. Thus we see areas of dominion, areas of influence, collusion and contend and new repartition fueling the inter-imperialist contradictions.

In that context and within its doctrine of “national security” that imperialism applies, solely or in coalition since 2001 under its “global and total strategy of fight against terrorism”, it reveals itself to the oppressed nations and peoples of the world as the greatest genocidal of the 21st century. In this context, the principal contradiction in the world is clearly shown to be between oppressed nations and imperialism, unfolding a despicable aggressive and merciless genocide against the Arab people under its ragged pirate flags of “human rights”, “humanitarian aid”, “defense of democracy”, but is practicing repression and extermination of children, women and the elderly, widespread torture, destruction of the cultural legacy, war without prisoners, and, as always, steals everything, burns everything, kills everything, legitimizes concentration camps, selective killings via drones, conformation of groups, and mercenary and terrorist troops, (Al Qaeda, coup d’état, etc.). They do this against Iraq, Afghanistan, Palestine, Libya, Egypt, Syria – pointing towards Iran, etc. Yankees out from the Expanded Middle East! Long live the Arab people! At the same time, in Latin America, comes a greater increasing development of its counter-subversive strategy of War of Low Intensity, unleashing its general counterrevolutionary offensive in its eagerness to consolidate its area of domination and to eradicate Russian and Chinese penetration. ”

Increasing militarization under the pretext of fighting against “drug trafficking” and “the fight against organized crime” – see Mexico, Colombia, Peru, Brazil, Chile, etc. Since the Plan Colombia Colombia became its counterrevolutionary platform, until its entry into NATO, where after the farce of the “peace agreement”, “cease fire”, “round of talks” to which the armed revisionism of the FARC was submitted, paramilitarism, impunity and the murder and persecution of political and social leaders are now promoted. They also seek to reverse the processes where the regimes are being led by the big bourgeoisie in its bureaucratic fraction – Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etc. – using its CIA – NSA – USAID agencies and the sinister role of the Catholic Church preparing conditions for military intervention, solely or in coalition with the Latin American reactionary armies. Yankees out of Latin America! Long live the people of Venezuela and Nicaragua!

Thus, in this context, they vent the imperialist crisis on the proletariat and peoples of Latin America, deepening bureaucratic capitalism, restructuring the old landlord-bureaucratic states, seeking to annihilate the People’s War in Peru and to prevent the constitution and reconstitution of the militarized Marxist-Leninist-Maoists communist parties, who in hard, tenacious and ardent struggle march for the unification of the communists in the world, of which the V Meeting of Latin America and the I Meeting of European Communist Parties and Maoist Organizations are decisive milestones in the steps to the conformation of the future Communist International (IC) commanded by Maoism, even more, assuming the contributions of universal validity of Chairman Gonzalo.

From here we greet to the People’s Wars that forcefully struggle and destroy the three mountains of oppression and exploitation while generating New Power. Long live the People’s War in India, Turkey and the Philippines! We call on the left in Nepal to resume the sole path of true emancipation.
As an undefeated, unfading light, Maoism defiantly commanding the New Great Wave of the Proletarian World Revolution, crushing the general counterrevolutionary offensive led by the Yankee Gendarme and unmasking and sweeping away the old and new revisionism that at the most obsolete, most sinister moment of more genocide and world militarization, sprout like pus in defense of the imperialist system and reactionary regimes.

Death to revisionism, the principal danger of the revolution, complicit of imperialism!
Long live Chairman Gonzalo, Great Leader of the Party and the Revolution!
Uphold, defend and apply Marxism–Leninism-Maoism, Gonzalo Thought!
Long live the Communist Party of Peru!
Long live the 90th Anniversary of the Communist Party of Peru!
Long live the invincible People´s War!
Unite around the I Congress, General Reorganization of the Party in the midst of People´s War!
Down with the fascist, genocidal and motherland-selling regime pro-Yankee that today is headed by the most obsequious servile pawn Vizcarra!
Long live the People´s Wars in India, Turkey and Philippines!
Long live the International Communist Movement and the Constitution and Reconstitution of Militarized Marxist-Leninist-Maoist Communist Parties!
Long live Maoism, down with revisionism!
Honor and Glory to the Peruvian proletariat and people!

Communist Party of Peru
October 7, 2018

ජාක්හෑන්ඩ් වල මාඕවාදීන්ගේ බිම් බෝම්බ ප‍්‍රහාරයකින් ජගුවර් බල ඇණියේ ජවානාස් සෙබලූ 6ක් මරුට

ජාක්හෑන්ඩ් වල මාඕවාදීන්ගේ බිම් බෝම්බ ප‍්‍රහාරයකින් ජගුවර් බල ඇණියේ ජවානාස් සෙබලූ 6ක් මරුට

අඟහරුවාදා දිනයේ කාර්වතී හිදී බිම්බෝම්බයක් පිපිරීමෙන් ජගුවර් බලඇණියේ ජවානාස් සොල්දාදුවන් 6 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබේ. කිහිප දෙනෙකු තුවාල ලද අතර පිපිරීම නිසා සොල්දාදුවන් 6 දෙනෙකු මරණයට පත්වී ඇති බව වාර්තා වේ. ජාතික මාධ්‍ය වාර්තාවලට අනුව, පිපිරීම සිදුව ඇත්තේ මාඕවාදීන් සොයා පිරික්සුමක් සිදු කරන අතරතුරදීය. මාඕවාදීන්ට එරෙහි යුද්ධයේදී ජගුවර් යනු විශේෂයෙන් පුහුණු කරන ලද ඒකකයකි.

ආරක්ෂක අංශ සමග සිදු වූ වෙඩි හුවමාරුවෙන් කාන්තා මාඕවාදීහු සිව් දෙනෙක් දිවි පුදති

ආරක්ෂක අංශ සමග සිදු වූ වෙඩි හුවමාරුවෙන් කාන්තා මාඕවාදීහු සිව් දෙනෙක් දිවි පුදති

Odisha-News-Insight

ඉන්දියානු මාධ්‍ය ආයතනයක් වන ඔඩිෂාටීවී මගින් වාර්තාකොට සිටියේ 25 වෙනි ඉරිදා රාත‍්‍රියේ ඔරිස්සා හි කොරාපුට් දිස්ත‍්‍රික්කයේ දක‍්‍රි ඝාත් ප‍්‍රදේශයට යාබද නරායන්පත්නාන් හි දී දිස්ත‍්‍රික් ස්වේච්ඡා බලඇණි සහ විශේෂ මෙහෙයුම් කණ්ඩායමේ ආරක්ෂක බලඇණි සමග ඇති වු වෙඩි හුවමාරුවෙන් මාඕවාදී කාන්තා කාඩර්වරු සිව් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බවයි. ඔවුන්ව තවම හඳුනාගැනීමට තිබේ. විශ්වාස කරන අන්දමට මියගොස් ඇති සියළු සාමාජිකාවන් අන්ද්‍රා-ඔරිෂා ෂෝනල් කමිටුවට අයත් වේ. පොලීසිය එය ප‍්‍රකාරශ කරයි.

2009 සහ 2010 යන කාලවල සිට මාඕවාදීහු නරායන්පටා හි ක‍්‍රියාකාරකම් ශක්තිමත් කිරීමට උත්සාහ කරමින් සිටී. එවක් පටන්, මාඕවාදීන්ගේ පෙරමුණු සංවිධානයක් වන, චෂී මුලියා ආදිවාසී සංගමය ඔරිසා හි ලාල්ගාවක් නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කරති.

කොලොම්බියාවේ මාක්ස්වාදී ගරිල්ලා කණ්ඩායමක් වන ELN මගින් සොල්දාදුවන් 5ක මරා දමා 10 දෙනෙකුට අධික පිරිසකට තුවාල සිදු කොට ඇත.

කොලොම්බියාවේ මාක්ස්වාදී ගරිල්ලා කණ්ඩායමක් වන ELN මගින් සොල්දාදුවන් 5ක මරා දමා 10 දෙනෙකුට අධික පිරිසකට තුවාල සිදු කොට ඇත.

මාක්ස්වාදී කැරලිකාර කණ්ඩායමක් වන ELN ගරිල්ලන් විසින් එල්ල කරන ලද බෝම්බ ප‍්‍රහාරයෙන් කොලොම්බියානු සොල්දාදුවන් 5 දෙනෙකු මිය ගොස් දස දෙනෙකුට වැඩි පිරිසක් තුවාල ලබා ඇත. අඟහරුවාදා දින වෙනුසියුලාවට ආසන්න සන්තන්දර් පළාතේ හමුදා රථයක් ඉලක්ක කොට බෝම්බ ප‍්‍රහාරය එල්ල කොට ඇත.

ප‍්‍රකාශයෙන් කියැවුණේ වෙනිසියුලාවේ ඊසාන දිග දේශසීමාවේ උපායික මෙහෙයුම් අතර පිපිරීම සිදුව ඇති බවයි. කෙසේ හෝ හමුදාව තොරතුරු ලබා දීමෙන් වැළකී සිටියි. ප‍්‍රහාරයට දිනකට පසුවද ප‍්‍රකාශනය නිකුත් වුවත් පැහැදිලිව කිසිවෙක් විසින් මෙතෙක් වගකීම බාරගෙන නැත.

කොලොම්බියානු ජනාධිපති ජුවාන් මැනුවෙල් සැන්ටෝස් ප‍්‍රහාරය දැඩි ලෙස හෙලා දැක ඇත. ඔහු සිය ට්විටර් ගිණුමේ පණිවිඩයක් තබමින් මේ ප‍්‍රහාරයට සම්බන්ධ අයට එහි වගකීම ගැනීමට සිදුවන බව ප‍්‍රකාශ කොට ඇත. කොලොම්බියානු රජය ෑඛභ සමග පැවැත් වූ සාම සාකච්ඡා ජනවාරියේ දී අවසන් කළ අතර පළමු වතාවට සටන් විරාමය

මාඕවාදීහු ඔරිස්සාහි මල්කාංගිරි වල ස්ථීර කඳවුක් නිර්මාණය කරති

මාඕවාදීහු ඔරිස්සාහි මල්කාංගිරි වල ස්ථීර කඳවුක් නිර්මාණය කරති

දෙසැම්බර් දෙවැනිදා ආරම්භ වන්නට පෙර, මාඕවාදී මහජන විමුක්ති ගරිල්ලා හමුදාව මල්කාංගිරි දිස්ත‍්‍රික්කය ‘ස්ථීර කඳවුරක් නිර්මාණය කරමින් ආරක්ෂක අංශ වලට අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළහ.’

වාර්තා වලට අනුව, මාඕවාදීන් විසින් නිර්මිත ව්‍යූහය රතු වර්ණයෙන් යුක්ත වන අතර එය වටා සුදුසු බාධක යොදා ඇත. මූලාශ‍්‍ර වලට අනුව, මාඕවාදීහු මේ කඳවුරු කාර්යාලය සකසා ඇත්තේ දෙසැම්බර් 2 වැනිදා සිට ඇරඹෙන මහජන විමුක්ති හමුදාවේ සැමරුම් සතිය ඇරඹීමට මුලපිරීමක් වශයෙනි. පසුගිය වසරේ මාඕවාදීහු පීතිකොන්දාහි ගෝරා සේතුව තුළ තාවාලික කඳවුරක් නිර්මාණය කළ අතර, මේ කාලයේදී ඔවුන් විසින් මේ දිස්ත‍්‍රික්කය තුළ ස්ථීර කඳවුරු ව්‍යූහයක් නිර්මාණය කොට ඇත.

සහෝදරවරුන් සමග ගමනේ…

සහෝදරවරුන් සමග ගමනේ…

”අරුන්දතී රෝයිට වනයේ මාහැඟි සංචාරයක යෙදීම සඳහා විපුල අවස්ථාවක් හිමි විය. ඇය තහනම බිඳ දමමින් මාඕවාදීන් සමග ඔවුන්ගේ නිවහනේ දී සම්මුඛ සාකච්ඡාවල නියැලූණු පළමු වාර්තාකාරිය සහ ලේඛිකාව වන්නේය.

පසුගිය මාසයේදී කිසිවෙකුටත් නොදන්වා, නිහඬවම අරුන්දතී රෝයි තහනම් කරන ලද සීමාවක් වූ මධ්‍යම ඉන්දියාවේ දන්දකර්ණයා වනයට පිවිසීමට තීරණය කළහ. එය රාජ්‍ය අනුග‍්‍රහය ලත් මිනීමරුවන්ට සහ සූරාකන්නන්ට එරෙහිව අවි ගෙන සිටින මෙලාංගේ ආදිවාසී ජනතාවගේ නිවහනයි. ඇය පුද්ගලික අවධානමක් දරමින් සති ගණනක් තිස්සේ වනය පීරමින් සන්නද්ධ ගරිල්ලාවන්, ඔවුන්ගේ පවුල් සහ සහෝදරවරුන් සමග මුහුණට මුහුණ මාධ්‍ය හමුවල ‘‘ගැටෙමින්’’ සෑහෙන තොරතුරු ප‍්‍රමාණයක් වාර්තා කළහ. මේ ලිපිය දිල්ලියේ පළවන අවුට්ලූක් සඟරාවේ සිකුරාදා දිනයක පළ විය. වචන 20,000 ක් අන්තර්ගත අරුන්දතී රෝයිගේ මෙම ලිපිය ඩෝන් සඟරාවෙහිද (අරුණෝදය) අන්තර්ගතව ඇත.”

මෙම ලිපිය අරුන්දතී රෝයි විසින් සකසන ලද්දේ 2009 වසරේ තරම් ඈතකදී වුවත් මෙය සිංහලයට නගා ගැනීමට මෙතරම් කාලයක් ගතවීම අපේ පැත්තෙන් බැලූ කල සිදුව ඇති බරපතල ප‍්‍රමාදයකි.

ලිපිය බාගත කර ගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න. To download file click here.

නක්සල්බාරි 50 වෙනි සංවත්සරය

නක්සල්බාරි 50 වෙනි සංවත්සරය

මෙම වීඩියෝ පටය පටිගත කරන ලද්දේ 2017 මැයි මස නැක්සලයිට් කැරැල්ලේ 50 වෙනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් නැක්සලයිට්වරු දන්දකර්ණයා පෙදෙසේ පැවැත්වූ උත්සවය අවස්ථාවේදීය. මෙම අවස්ථාවලට නැක්සලයිට් අරගලයට සහය දෙන සහ අනුග‍්‍රහය දක්වන දහස් ගණන් වූ දිළිඳු ජනතාව සහභාගි වූහ. මෙම දෘෂ්‍ය පටය මගින් ඉන්දියාව පුරා දිළිඳු ජනතාව විසින් නක්සල්වාදී ගරිල්ලාවන්ට ලබාදෙන දැඩි සහයෝගය මනාව විදහා දක්වයි.

ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහය පළ කරමු – ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහය දීම සඳහාවන ජාත්‍යන්තර කොමිටිය

ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහය පළ කරමු – ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහය දීම සඳහාවන ජාත්‍යන්තර කොමිටිය

support people’s war in india – ICSPWI

Message of CC, CPI (Maoist) – July 28th to August 3rd 2017

Message of CC, CPI (Maoist)

Conduct martyr’s week from July 28th to August 3rd2017
all over the country in a grand way!
Pay homage to the martyrs who laid down their lives in the People’s War!
Defeat Mission-2017 of the Indian ruling classes in their bid
To eliminate the revolutionary movement!
Let us protect the Party leadership from top to bottom and advance the movement!
Declare that the path of People’s War shown by Naxalbari is the only path for the liberation
of the Oppressed masses!

Comrades, Revolutionary Masses!

Laying down one’s life for the people is weightier than the Himalayas. Dying for the exploitive classes is lighter than a feather. Life is most valuable for human beings. Communist Revolutionaries totally dedicate themselves for the social revolution and for the interests of the people. They work with a strong aim dedicating everything and their life too. Every great change demands sacrifice. That the history of class struggle is the history of sacrifices is as much a fact as that the history of the society is the history of class struggle since the formation of classes.

In our country, since the great Naxalbari Armed Peasant struggle, in the process of New Democratic Revolution for the past 50 years, nearly 15 thousand persons starting from the higher level leadership to the activists and revolutionary people down laid their valuable lives. They sacrificed their lives to achieve their aim in the path of Protracted People’s War that the founders of our Party, great leaders and teachers, martyrs Comrade Charu Mazumdar, Comrade Kanhai Chatterjee had formulated. Since July 2016 until May 2017, 205 comrades and revolutionary masses have laid down their valuable lives in the country-wide fascist, multi-pronged offensive, the war on people – ‘Operation Green Hunt’ that the Indian ruling classes are intensifying with the total support and in the direction of the imperialists, especially the American imperialists. Out of the martyred comrades, two are CC comrades, 131 are from Dandakaranya, 27 from Bihar-Jharkhand, 35 from Andhra-Odisha border, 6 from Odisha, 1 from Telangana, 2 from West Bengal and 1 from Western Ghats. Fifty-four of them are women cadres and village women.

July 28th is the day of the martyrdom of Comrade CharuMazumdar and is the day in which thousands of people’s heroes are remembered. The Central Committee of the Party gives the call to grandly celebrate the martyr’s week from July 28th to August 3rd in memory of the martyrs in the past one year and the martyrs in the past five decades, on the eve of the Fiftieth Anniversary of Naxalbari.

In the past one year, the martyrdom of the leaders of Indian Revolution, member of the CC and the Polit Bureau Member Comrade Narayan Sanyal (Vijayda) (80), member of the CC Comrade KuppuDevraj (Ramesh, Yogesh) (62) is an irreparable loss for the revolutionary movement. Comrades Devraj and Ajitha were seriously ill and were going to Kozhikode when they were detained, severely tortured and shot dead in the Neelambur forest area in Kerala on 24th November as a part of ‘Operation Brahmagiri’.

Comrade Narayan Sanyal breathed his last on the 16th of April in Kolkata due to cancer. Members of State Committee – Senior Comrade Raghunath Mahato and Comrade Asish Yadav of Bihar-Jharkhand, Comrade Himadri Roy (Somenda, Bighanda) of West Bengal, Comrades Prasad andDaya of Andhra Odisha Border, Comrade Ajitha (Kaveri) of Western Ghats are among the martyrs. The martyrs include – Regional Committee member Comrade Sangram Murmu (BJ), District Committee members Comrades Prabhakar, Kiran of AOB, Comrades Prince (Company-1, ERC), Suday (Central Zone), Yatin (Koel-Sankh), Sailesh, Ajit Yadav of Bihar-Jharkhand, Comrades Jagath (West Bastar), Pali (Darbha), Kailash (EBT) of Dandakaranya, Sub-Zonal committee member Comrade Nagendra Yadav (BJ), 33 Area Committee members/Platoon Party Committee Members (PLGA Squad/Section, Platoon Commanders and Deputy Commanders) 4 GPC and RPC members, 8 People’s Militia Commanders, 7 leaders and activists of Mass Organisations, scores of PLGA, People’s Militia fighters, Party activists, sympathisers and revolutionary people. Two comrades were martyred in the jail due to ill-health and the negligence of the jail authorities.

Many of the martyrs laid down their lives in fake encounters, covert operations and ambushes of the enemy like in Budhanadi (Koel-Sankh, BJ) and ThelamTumnar (West Bastar, DK). Three comrades were martyred in the attack of the counter revolutionary murderous gang TPC in Palamu of BJ. In the encounters in Ramguda of AOB and Budhanadi of BJ our leadership comrades and our guerilla forces fought heroically, laid down their lives and saved the Party leadership and cadres. In the Sondaha ambush of BJ Comrades Prince and Suday; in Burkapal ambush in DK Comrades Anil (Commander of Pl- 24, Darbha), Ravi (Commander of Charla LOS, Khammam, Telangana) were martyred fighting with great courage against the Para-military forces. Few other comrades were martyred due to old age, ill-health and snake bite.

Among the women cadres –Senior party activists Comrades Mamatha and Latha (Bharathi), MembersBudri, Manjula (Ungi) of AOB, Comrades HemlaAngu (South Bastar), Ramsila (RKB), Sukki, Jogi of Darbha, JagbathiYadav (Sony), Rajbathi of EBT, Anupriya of Koel-Sankh of BJ and other comrades were martyred intheir heroic fight in various encounters. Woman Comrades HemlaAnju, PodiyamSukki, DoodhiGuddi, Ratna, Adame and village women JyothiGavade and HemlaSukmathi were caught by the police, mass raped and murdered. These cannibals inhumanly cut the private parts of some of the women comrades after murdering them.

All the martyrs laiddown their lives in the process of fighting back the unprecedented offensive of the government armed forces in Mission 2016 andMission 2017 in the third phase of Operation Green Hunt. They are the heroes of the people and martyrs who sacrificed their lives for the interests of the oppressed masses. The martyred central leaders stood firm until their last breath for a long time overcoming many ebbs and flows, ups and downs and twists and turns, firmly committed to the Party line. The martyrs shed selfishness and identified themselves with the interests of the people and the Party. They demonstrated high Communist values, ideals, courage and dedication. The Central Committee pays humble homage to all these martyrs who laid down their lives in the People’s War. Let us pledge to fight until the last to make the Indian New Democratic Revolution a success as a part of the World Socialist Revolution. Let us take the movement another step forward with initiative, courage and daring, sacrifice and Bolshevik spirit. On this occasion of the martyr’s week let us remember each and every one of them and learn from their practice. Let us place their ideals before the Party ranks and the people and inspire them to play their role in the revolution.

Since the NDA government in the leadership of BJP came to power fascist offensive of the central and the state governments has intensified much more on the revolutionary movement of the country led by our Party, CPI(Maoist). The movement is sustaining by fighting back this fierce reactionary military offensive in an armed manner and facing the exploitive ruling classes in the social, economic, political, organisational and propaganda fields with appropriate new tactics from time to time. The central and the state governments planned to defeat and eliminate the revolutionary movement in Dandakaranya, Bihar-Jharkhand, AOB, Odisha, Western Ghats and other places through Mission 2016. In the process of fighting back these counter-revolutionary schemesof the governments we took up political, military and organizational efforts in the last year and defeated Mission 2016. All these efforts include the sacrifices of the martyrs and the revolutionary people in each and every step. They brought successes to our Party and the people in the People’s War with their blood. In this condition the central and the state governments consolidated their gains in the counter-revolutionary offensive in the last year and formulated another vile scheme under the guidance of the imperialists to eliminate the Indian revolution in the coming two to two and a half years by the end of 2018 or by the time of the Parliamentary elections in 2019.

The theoretical and political understanding of the Party ranks has enhanced in the past three years due to the bolshevization campaign taken up to strengthen our Party. Their confidence to fight back the enemy offensive has increased and they are more active in the People’s War. So they are mobilizing the people on problems of their daily lives, on social, political fundamental issues, against the state violence in a larger way, with the aim to overcome the difficult condition the Party is presently facing. Class struggle is intensifying. There is improvement in the armed retaliation of our PLGA forces against the enemy forces. Mass base is strengthening. People’s resistance is gradually increasing against the attacks of the enemy. People are resisting when the police illegally arrest the activists of the Party and the Organization, when the police forces kill our Party activists and people in a barbaric manner. They also retaliate when there are mass rapes on women and when they are killed after raping them. When the police indiscriminately fire on the Party activists, PLGA units and the people, behave inhumanely with the dead bodies and take them to the police stations, the people are encircling the police stations. They are fighting with the officers, getting back the martyr’s bodies and conducting their last rites.

Comrades!

We must deeply and comprehensively understand the dialectical relation between the intensifying fascist offensive of the enemy and the economic crisis developing in the country and the world. We must clearly realize the interrelation between the increasing aggressiveness of the enemy forces and the imperialist interests of the diehard Brahmanical Hindu fascist forces that came to power in the country. In order to come out of the economic crisis of 2008, the imperialists took up certain policies but they failed. As a result they intensified their offensive across the country. As a part of it the Comprador ruling classes in the leadership of Modi government are implementing the neo-liberal economic policies in a more aggressive manner in the direction of the imperialists. All the Brahmanical Hindu fascist policies of the Modi Mohan Bhagawat-Amit Shah clique for the past three years are aimed at aggressively implementing the interests of the imperialists and the feudal classes. They are against the oppressed classes, oppressed nationalities and oppressed social communities of our country. They are making the lives of the broad masses in the country miserable.

All the big talk of Modi government about the development of the country in the name of ‘Make in India’, ‘Start up India’ is mere propaganda. The industrial sector of the country is weak even three years after it came to power. Unemployment, hike in the prices of essential commodities, increase in agrarian crisis are exposing the shallowness of this ‘development’. The various schemes it brought forth in the name of elimination of poverty have failed. Modi government recently gave an explanation to the Supreme Court according to which 12 thousand farmers are committing suicide every year due to untimely rains, drought, indebtedness and lack of remunerative prices for their crops. This crisis has intensified and the farmers of Punjab, Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat are taking up militant struggles demanding waiver of loans, proper remunerative prices and subsidies.

In the three years of Modi rule, there are increasing attacks of the Brahmanical Hindu fascist forces on the Dalits and Muslims of the country. Presently Modi government has the agenda of banning cow slaughter all over the country. Starting from Dadari in Uttar Pradesh, Saharanpur, Una in Gujarat, Alwarin Rajasthan there were such attacks. In these attacks the Dalits, Muslims, Adivasi and theother oppressed castes mobilized in Una and formulated an action plan to face Hindu Communalism.

Tribal and non-tribal people are waging militant struggles on the problem of displacement. The tribal people of Chota Nagpur in Jharkhand took up large scale struggles against the amendmentsto Chotanagpur Tenancy Act and Santhal Pargana Tenancy Act. In Telangana a militant struggle broke out against the government policies to seize tribal lands in the name of ‘harithahaaram’ (green belt). The anti-displacement struggles of the tribal people took militant form in Chhattisgarh, Maharashtra, Jharkhand, Andhra Pradesh and Odisha in the past one year.

After Rohith Vemula’s suicide in Hyderabad, the foisting of ‘sedition’ charges on the student leaders of Jawaharlal Nehru University in Delhi in 2015, progressive students, Dalit, Adivasi and religious minority students across the country broke into united spate of struggles against the Hindu fascist offensive. Similarly, this year there was a large scale united movement of the students and professors of Universities and Colleges of 14 states against the attacks of the Hindu Sanghparivar on the progressive students of Ramjas College in Delhi.

Atrocities on women are constantly on the rise. As per the statistics there is violence on women once in every three minutes. Eight thousand women are dying every year owing to dowry killings. There are 50 thousand incidents of atrocities and 40 thousand women are being kidnapped. There are increasing acid attacks, child marriages, forced prostitution, feticide and killing of girl child due to growing feudal, imperialist culture. Women and democrats are taking up these issues all over the country.

Since Modi government came to power in the centre it is absolutely selling off the country to imperialist capital. On the other hand it is instigating national-chauvinist frenzy and fake patriotism. It is employing the provisions of the ‘sedition’ act against the organisations and intellectuals who opposed these reactionary policies. Democratic, genuine patriotic forces are taking up struggle against the indiscriminate attacks of the Hindutva gangs on the people’s civil and democratic rights.

Opposing the anti-labor policies of the Modi government more than 15 crores of workers in the leadership of left Trade Unions carried out a general strike last September. This year 10 lakh government sector bank employees organised a successful country-wide general strike on the 28thFebruary against the amendments in labor laws, outsourcing and other anti-people policies. In a bid to weaken the leadership of the ongoing militant worker’s movements the worker’s leadership of the Maruti Suzuki Company was put in jail and given life imprisonment. The Working class must fight it back in a united manner.

The government amended the indirect tax system and introduced GST to mold the whole country as a uniform market in the interests of the imperialists and the Big Comprador Bureaucratic Capitalists. With the false propaganda of wiping out corruption big notes were dissolved and the monetary wealth of the people was accumulated in the banks. On the one hand, this has filled the coffers of the giant corporate the funds for the RSS and its affiliated organizations have been increased on the other. This not only put the poor, the middle classes, the peasantry, small traders and small capitalists to great inconveniences but in fact made them bankrupt.

Since Burhan Wani of Hizb-ul Mujahideen was shot dead last July there is an upsurge in the Kashmir national liberation struggle. This is continuing even after the murder of his associate Sabjar Ahmad Bhat this year in May. The people of Kashmir are scaring the state and the central governments with their war with ‘stones’ on the Indian Army and the Para-military forces. All through this year students became a militant part of this struggle. In the North East the National Liberation struggle organizations have consolidated again, formed a United Front and are fighting against the Indian expansionists in a united manner.

A situation has emerged where Workers, Peasants, the Middle classes, the National Bourgeoisie, Oppressed Nationalities, Religious Minorities, Dalits, Adivasis, Women, Students, Youth and others are fighting against Brahmanical Hindu fascism. There is a clear polarisation of forces in the country. Brahmanical Hindu fascism became pro-imperialist and a common enemy of the oppressed classes, nationalities and oppressed social communities with its anti-country and outdated reactionary policies. This and the brewing people’s resistance in various forms to change this situation is a new development in the country’s politics in the past three years.

Comrades,

Our People’s Guerillas wiped out 37 CRPF personnel and injured another 10 in two ambushes in March and April in Sukma district of Chhattisgarh after which a top level meeting was held with Chief Ministers, Police top officials and district Collectors of ten states presided over by the Central Home Minister on 8th of May. Ruling out the question of deploying the Indian Army in the areas of our movement, plans for elimination of the movement were formulated under the guidance of military officers. As a part of it they have decided to –shift the CRPF (LWE) Central Zone Command Centre to Raipur from Kolkata; to establish Unified Commands up to district level; to strengthen Commands at the Tactical-Operational level; to form a committee for better coordination between the state and the central forces; to shift the Naxal Special DG office in Raipur to Jagadalpur (Bastar); to expand the intelligence system and strengthen especially human and electronic intelligence; to make this network effectively useful for potential use with real time intelligence through electronic system (UAV, Satellites, GPS, Thermal Imaging, Infrared technology, CC TV cameras, radars and other such things); to utilise Air Force in Operations (Commando force is deployed in helicopters for attack and strafing and to carry out drone attacks); to impart new kind of training for the forces; establish counter-insurgency schools in Sukma and Bijapur districts; to improve coordination between the central and the state forces; to complete roads in the areas of the movement as soon as possible in the protection of Para-military forces and with the help of modern technology; construction of more communication towers and other such decisions. They have announced that the National Security Adviser Ajit Dobhal and Internal Security Adviser K.Vijay Kumar would guide the campaign for the elimination of Maoists. The important decision in this meeting was to make surgical strikes. All these reveal the aim to wipe out the revolutionary leadership and the revolutionary subjective forces in Mission 2017. As a part of it they have already announced that they would target civil rights activists, social activists and democrats in the name of ‘white clad’ Naxalites.

Mission 2017 started very aggressively with murderous attacks. In the first five months the police killed 60 village level leaders, local activists and revolutionaries in the areas of our movement in the country. Mass rapes on women, murder, arson, arrest and torture are being increasingly centralized and made more cruel since the days of Salwa Judum and Sendra. Life imprisonment is given to the revolutionary masses and the intellectuals who support them, to democrats and traders. Revolutionaries are given death sentence.

History has repeatedly proved that no matter how much the exploitive ruling classes indulge in cruel repression on the people’s struggle, it is bound to fail. So we must take up the immediate task of defeating Mission-2017, protect the Party leadership from the top to the bottom, advance the movement and continue the People’s War-Guerilla War depending on the mass base. In order to achieve success in this, we have to protect our forces to the extent possible. We have to utilize the weaknesses of the enemy and as soon as we get an opportunity we have to concentrate the PLGA forces. We have to attack the separate units of the enemy forces or divide their forces and attack. We must seize their weapons. For this let us implement the rules and principles of Guerilla War – Secrecy, Speed, Strong Will, Self-defense through change of place, offensive tactics with initiative and intensify and widen the Guerilla War. Let us advance the People’s War one more step forward to achieve the immediate aims of enhancing self-defense, mass base, developing and consolidating our subjective forces, expanding the movement and other such aims with a sacrificing nature.

We have achieved successes in the Guerilla war, in people’s resistance, in the mass movements only through the sacrifices of the martyrs. The ideals they have established are to identify with the people by fighting against the enemy in the interests of people until the last breath and stand as a basis for the People’s War. The oppressed masses of India see their future in the path of the sacrifices of the martyrs. Let us pledge to make efforts with a strong will by holding aloft their ideals, aspirations and traditions of sacrifice and to achieve our theoretical, political, organizational, military and cultural tasks with a single mind and united practice.

Comrades!

Let us enthusiastically celebrate the martyr’s memorial week in the areas of our movement throughout the country with the immediate task of defeating Mission-2017 implemented with the aim of eliminating the revolutionary movement and protecting the Party leadership from the top to the bottom. Let us mobilise the people in a big scale during this memorial week. Let us propagate the great sacrifices of our dear martyrs among the Party cadres, PLGA forces and the villagers. Let us hail the ideals of the martyrs through posters, banners, pamphlets, wall writing, road writing and by publishing the histories of the martyrs through booklets and exhibiting their photos in a big way. Let us conduct meetings and rallies in the Village, Area, District/Division/Zonal, SAC/SZC/SC levels, mobilise the masses in a big scale andinstill self-confidence in them. Let us commemorate the sacrifice of the martyrs, their courage and daring, their strong will and other such ideals. Let us inspire and enthuse the people so that they follow their path for buildinga New Democratic society. Let us give a callto go forward on the path of the martyrs. This is the actual homage we can pay to our dear martyrs.

June 3rd, 2017

With Revolutionary greetings,
Central Committee,
CPI(Maoist)