වෙනත් ලිපි

අනෙකුත් ලිපි

වර්ෂ 1984 – විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරයේ ප්‍රකාශනය (සම්පූර්ණ නැත. සමහර පිටු පරිවර්තනය වී නැති බව කරැණාවෙන් සලකන්න)

පරිවර්තන ලිපි කියවීම සදහා Click කරන්න

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: