සාහිත්‍යය

නිර්ධන පංති සාහිත්‍යය

 

 

  • සෝවියට් රුසියන් කෙටි කථා

coverpage

ආරම්භක පිටු PDF Version (28.5 KB)

මැක්සිම් ගොර්කි – මාතාව පිළිබඳ පුරාවෘත්තය PDF Version (565 KB)

මැක්සිම් ගොර්කි – ඉසෙර්ගීල් මැහැල්ල PDF Version (1.70 MB)

බරීස් ගොර්බාතව් – කැකිරි දූපතේ දරු ප‍්‍රසූතිය PDF Version (1.11 MB)

අලෙක්සේයි තොල්ස්තෝයි – රුසියානු චරිතය PDF Version (670 KB)

මිහයීල් ෂෝලහව් – මිනිසෙකුගේ ඉරණම PDF Version (2.56 MB)

කොන්ස්තන්තීන් පවුස්තොව්ස්කි – ගම්බද රුසියාව PDF Version (957 KB)

අන්ද්රෙයි ප්ලතෝනව් – දුම්රිය පදවන්නා PDF Version (1.01 MB)

බරීස් ලව්රෙනියොව් – හතලිස් එක්වැන්නා PDF Version (3.19 MB)

මරණ දෙකක්- ඇලෙක්සාන්දර් සෙරපිමෝවිච් PDF Version (434 KB)

කොන්ස්තන්තීන් පේදින් – ලෙනින් චිත‍්‍රය PDF Version (779 KB)

ඇලෙක්සාන්දර් පදේයෙව් – ඔත්තු බැලීම PDF Version (875 KB)

ව්සේවලද් ඉවානව් – එඔල්ගේ පුත් සිසිප් PDF Version (1.28 MB)

නිකොලායි තීහනව් – අසරු සේනාංකය PDF Version (3.75 MB)

මිහයීල් ප‍්‍රීෂ්වින් – නෙර්ල් PDF Version (1.20 MB)

අවසන් පිටු PDF Version (52.9 KB)

 

  • රතු ලන්තෑරුම
    (පීකිං ගීත නාටකය)

බාගත කර ගන්න | රතු ලන්තෑරුම PDF Version (15.7 MB)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: