Monthly Archives: June 2016

නේපාලය – නව එක්සත්බවක්… නමුත් වඩාත් ම වැදගත් වන්නේ – මහජන යුද්ධය වෙනුවෙන් – මාඕවාදය වෙනුවෙන් සංශෝධනවාදයට එරෙහිවීමයි.

නේපාලය – නව එක්සත්බවක්… නමුත් වඩාත් ම වැදගත් වන්නේ – මහජන යුද්ධය වෙනුවෙන් – මාඕවාදය වෙනුවෙන් සංශෝධනවාදයට එරෙහිවීමයි …

නේපාල කොමියුනිස්ට් න්‍යෂ්ටිය සහ නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්ෂය මාඕවාදී (විප්ලවකාරී) එක් පක්ෂයක් බවට පත්වීම නිවේදනය කරයි.

නේපාලය, කත්මණ්ඩු, ජුනි 16:

two-maoist-unified

දස වසරක මාඕවාදී ව්‍යාපාරය සම්පූර්ණ කිරීමට ආයුධ සන්නද්ධ විප්ලවය සඳහා මාඕවාදී පක්ෂ දෙකක් එක්සත් වෙයි. හේමන්ත ප‍්‍රකාශ් ඔලි (Hemanta Prakash Oli) විසින් නායකත්වය දෙන කොමියුනිස්ට් න්‍යෂ්ටි නේපාල පක්ෂය සහ භූපේන්ද්‍ර න්‍යුපානි (Bhupendra Neupane) විසින් නායකත්වය දෙන නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්ෂය මාඕවාදී (විප්ලවවාදී) මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් මාධ්‍යවේදීන්ට පවසා සිටියේ මහජන විප්ලවය සිදු කිරීමට ආයුධ සන්නද්ධ විප්ලවය දියත් කරන බවයි. එක්සත්වීමෙන් පසු පක්ෂයේ නව නාමය ලෙස ‘නේපාල කොමියුනිස්ට් න්‍යෂ්ටිය’ තෝරාගත්හ. පක්ෂයේ සම්බන්ධීකාරක ලෙස හේමන්ත ප‍්‍රසාද් ඔලි තේරී පත්වී ඇත.

ඉන්දියාව – විප්ලවීය මහා කවි වරාවරා රාඕ සහ සායිබබා

ඉන්දියාව – විප්ලවීය මහා කවි වරාවරා රාඕ සහ සායිබබා

gn-saibaba-varavara-rao

India – PCI (Maoist) documents arrive! talk meeting in Italy in the end of august

India – PCI (Maoist) documents arrive! talk meeting in Italy in the end of august

dear comrades
 
ICSPWI receives a large number of indian documents and we examine them for
the analisis of Indian situation and the up-to-date international line of the support
 
3 tasks now
1- actions against green hunt, repression on people and universities and students mouvement, murders in the fake encounters – freedom for political presoners and particularly for leaders of the Indian revolution
2 – actions for inform about Indian political and economic situation, Indian regime’s role in international context crisis, war,  and the developpement of people’s war India, Party’s situation, antifascist and antimperialist front
3 – preparation of an Indian democratic tour in europe for the autunm
 
about this
we organise a talk meeting in Italy in the end of august –date and place will be communicate after
all forces of support can send propositions for activities
 
international greetings
ICSPWI
csgpindia@gmail.com
june 2016

India Osmania university memorial meeting for Comrade maoist Vivek

India Osmania university memorial meeting for Comrade maoist Vivek

13413744_639599892859234_6513880626459038253_n
13417453_639599399525950_783785150662289655_n
13417491_639599412859282_6646415415009014526_n

13445566_639599402859283_3774618042827702796_n
13432242_639599192859304_2641096686428168326_n
Photos from a memorial meeting for Vivek Kodamagundla militant of CPI (Maoist) tortured and executed by Telangana police last year.

Muhammad Ali: icon and anti-imperialist struggle for equality of persons

Muhammad Ali: icon and anti-imperialist struggle for equality of persons

[This article is published in Maoistroad – additional quotes are added.]


mohammadali-1-1

“Ain’t got no quarrel with the Vietcong. No Vietcong ever called me nigger”

– Muhammad Ali –

ODC note: We express our deep sorrow at the death of Muhammad Ali, an example of dignity and positioning on the side of the oppressed. From here we pay tribute.

Muhammad Ali, recalled anti-imperialist icon

By: Jesus Silva R.

“He Who is Not Courageous enough to Take Risks Will Accomplish Nothing in Life”

Admirable characters, that his work became universal examples of human dignity, had to face the siege and persecution of oppressive regimes to resist forms of subjugation and degradation against human beings. These beings of incomparable strength of spirit who courageously rebelled against the negative values and abuses of the ruling class, have been visionaries who awakened the consciousness of the masses and opened paths to a world of peace with social justice.

Of that group of Titans from the last half of the twentieth century, which emulated the heroic role of David against Goliath, I deserve a special affection, African-American Muhammad Ali, formerly Cassius Clay (09/01/17), who unveiled as the world boxing champion who changed his name and adopted the Islamic religion. A character whose greatest fame would be born when he refused to participate in the war in Viet Nam, arguing their social and anti-imperialist convictions.

Conscious resistance of Ali, in his refusal to go to war, was a political act of far-reaching implications: Before the world, was the question of a citizen to the country supposedly model of democracy in the era of the Cold War. And it was also the surprising resignation of a young man from social and racial exclusion, the pleasures of fame and fortune that offered high gringa society.

Muhammad Ali was the Heavyweight Champion of the world in 1967, but he began one of his biggest ‘fights’ when he refused to be inducted into the armed forces to fight in the Vietnam War. Ali was arrested, stripped of his titles, and exiled from boxing for 3 years. He cited religious reasons for not entering the draft, and his opposition was highly controversial. He became a voice for a generation that felt American military involvement in Vietnam was wrong, and his willingness to speak out against it earned him many detractors. Ali never wavered. His conviction was overturned in 1971, and he went on to earn back his World Heavyweight Champion title in 1974

 

The uprising of former Olympic medalist and champion of boxing maximum represented a slap happy propaganda “American dream”. In this scenario, rebellion champion, did target the full fury of the most brutal empire in history, to the point that it ran risk his own life, at a time when other notable black leaders like Malcolm X and Martin Luther King had They have been killed by racist terrorist organizations. It was, for the social movements that sought equal rights for races, a period of persecution, violence, repression, torture and murder.

At the same time, the Justice of the almighty US State kept threatened to five years in prison in a process that would reach the highest court and forced him to pay a costly defense lawyers and bail. He was stripped of his sports title, was vilified and demonized by the mainstream media as “communist” criminal and traitor to his country. He was banned from practicing law and leaving the country. For Ali, the frontlines were years that suffer total economic ruin, slander, racism and isolation.

There has always been far more to Muhammad than what took place in the boxing ring. He was fearless in his stance on civil rights, fighting for people suffering injustices in the United States and the rest of the world.

However, the results of the war in Vietnam would reverse US public opinion began to massively reject this criminal war. By this time, Ali was fighting to restore its reputation, touring the country as a lecturer at universities, theaters and other meeting spaces, taking his message of racial and social equality, freedom of thought, world peace and above all: anti-imperialism. Finally, it claimed world opinion and national and international pressure against the genocide in Vietnam forced the Supreme Court of Justice US to restore its full freedom with the unanimous vote of its eight judges.

That child, poor and black, born in a society divided into classes, infected the most rabid racism within the Empire massacring other peoples, the man above the most adverse circumstances, had in its revolutionary morality became the engine his tireless struggle, and only then was able to overcome seemingly insurmountable forces at the beginning. The champion had become one of the most respected characters who travel the world as a conscious symbol of anti-imperialism. In the eyes of all, as performed in boxing, but now in the political, ethical and moral field, Muhammad Ali had given him the Empire a convincing knockout.

In the moment of greatest social crisis, he would give the press a truly shocking message: “Why this government asks me to put on a uniform and travel ten thousand miles to unload bombs and bullets on yellow Vietnam while blacks here are treated like dogs. If I thought that going to war would give freedom and equality to the millions of blacks of my people would not have to recruit me, I would join them tomorrow. But I really have nothing to lose by keeping my principles, and blacks have been imprisoned for four years. “

“The Man Who Believes Real success comes when we rise after we fall”

Although since 1986 suffers from Parkinson’s disease, the brave Muhammad Ali had an unexpected appearance at the Olympic Games in Atlanta in 1996. There his heroic image, beating on his crippling disease and achieving ignition of the inaugural torch again he thrilled the planet