එන් ශන්මුගදාසන්

එන් ශන්මුගදාසන්ගේ රචනා

Shanmugathasan_01

‘‘අපක්‍ෂපාතීත්වය, මෝඩයකුගේ නොදැනුවත්කමයි;
නැත්නම්, චපලයකුගේ කෛරාටිකකමයි’’

 

ABar-11

 

BK-s  A MARXIST LOOKS AT THE HISTORY OF CEYLON

(in English language)

බාගත කර ගැනීමට | To Download     PDF Version (558 KB)

 

BK-s  ලංකා ඉතිහාසය දෙස මාක්ස්වාදී ඇසකින්

 Small-ceylon-history

71 කැරළි සමයේ රඳවාගන සිටියදී ඇන්. ශන්මුගදාසන් විසිනි ලියන ලදි..

‘‘අපක්‍ෂපාතීත්වය, මෝඩයකුගේ කොදැනුවත්කමයි; නැත්නම්, චපලයකුගේ කෛරාටිකකමයි’’

බාගත කර ගැනීමට | To Download     PDF Version (16.7 MB)

පටුන

1 වෙනි පරිච්ඡේදය

පුරාණ ලංකාව

2 වෙනි පරිච්ඡේදය

යුරෝපීයයන්ගේ පැමිණීම

3 වෙනි පරිච්ඡේදය

පළමුවෙනි ලෝක යුද්ධය හා පසුව

4 වෙනි පරිච්ඡේදය

නව විජිතවාදයේ මතුවීම

5 වෙනි පරිච්ඡේදය

බණ්ඩාරනායක යුගය

6 වෙනි පරිච්ඡේදය

අප‍්‍රියෙල් සිද්ධීන් පිළිබඳ විග‍්‍රහය

සම්පිණ්ඩනය

එකතුවක්

උප ග‍්‍රන්ථය

පසු වදන

ලෙනින්ගෙන් උපුටා දැක්වීම්

 

ABar-11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: