මාක්ස්-එංගල්ස්

කාල් මාක්ස් – ෆෙඩ්රික් එංගල්ස්

BK-s   කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය

BK-s  කොමියුනිස්ට්වාදයේ මූලධර්ම

BK-s  පොයර්බාහ් ගැන තිසීස ‍

BK-s   පවුල පෞද්ගලික දේපළ සහ රජය ඇති වූ සැටි

BK-s  සමාජවාදය මනෝරාජ්‍යයෙන් විද්‍යාවට

DS-s  වානරයාගේ සිට මිනිසා දක්වා පරිවර්තනය වීමේදී ශ්‍රමය ඉටු කළ කාර්ය භාරය

DS-s  යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සහ තාරකා විද්‍යාව

 

%d bloggers like this: