Blog Archives

පිලිපීනය: ජනතාවගේ සේවය සහ ජාත්‍යන්තර සහය සඳහා… CPP Call..

පිලිපීනය: ජනතාවගේ සේවය සහ ජාත්‍යන්තර සහය සඳහා පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ඉල්ලා සිටියි.

පිලිපීනය: 2013 නොවැම්බර් 18. දිනා ගැනීමට ලොවක් ඇත ප‍්‍රවෘත්ති සේවය. මතු දැක්වෙන්නේ පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ තොරතුරු බියුරෝව විසින් නොවැම්බර් 9 නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයයි. (ndfp.net) ටයිපූන් හයියාන්  ගැන වැඩිදුර දැනගැන්මට, 2013 නොවැම්බර් 13 විප්ලවය : (revcom.us) කලාපයේ ‘‘පිලිපීනයේ ටයිපූන්… අධිරාජ්‍යවාදයේ ස්වාභාවික නොවන විනාශකාරී බලවේග’’ බලන්න.

පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (CPP) අද සුපර්-එයිපූන් යෝලන්ඩා (ජාත්‍යන්තර නම හයියාන්) කුණාටුවෙන් විනාශයට පත් විණු පළාත් වූ නැගෙනහිර සහ මධ්‍යම විසායාස්, පන්යා, නැග්‍රෝස්, මාස්බටේ, මින්ඩොරෝ, පලවාන් සහ අනෙකුත් දිවයින්වල, එමෙන්ම නැගෙනහිරර සහ නැගෙනහිර මින්දනාවෝ, උතුරු මින්දනාවෝ සහ දකුණු ලූෂොන්හි පළාත් ප‍්‍රදේශ වල පීඩාවට පත් මිලියනයක ජනතාවකට දැක්වූ සිය අනුග‍්‍රහය පුළුල් කරළහ.

එම මොහොතේදිම, පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ගැලවා ගැනීමේ, සහන සැලසීමේ සහ පුනරුත්තාපනය කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා හදිසි සැපයුම් සහ ආධාර ලබා ගැනීමට රට පුරාම සහ විදේශයන්හිත් ජනතාවගේ සේවය සඳහා ආමන්තණය කළහ. ‘‘හදිසි පිළිසරණක් අවශ්‍ය වඩාත් අවශ්‍ය ව සිටින කුණාටුව නිසා හානියට පත් වූ ප‍්‍රදේශවල ජනතාවට හැකි උපරිම උපකාර ලබාදීම පුළුල් කළ යුතුය’’ පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ඉල්ලා සිටියහ.

පෙරෙදා දින, යෝලන්ඩා නිවර්තන කුණාටුව මහත් වේගයකින් පිලිපීනය හරහා ගමන් කොට, විශාල ප‍්‍රදේශයකට විනාශය කැඳවමින් නික්ම ගියහ. යෝලන්ඩා භූමිය මතට කඩා වැදුණු බලවත්ම කුණාටු වලින් එකක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, පසුගිය තිස් වසර පුරා හටත් වඩාත් බලවත්ම කුණාටුවලින් එකක් ද වේ.

පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළේ බලවත් කුණාටුවෙන් විනාශ වුණු ප‍්‍රදේශ අතර පළාත් විප්ලවීය රාජ්‍ය අධිකාරියේ පාලනය යටතේ පවතින, සහ නව මහජන හමුදාව (NPA) මෙහෙයුම්වල නිරත වන ප‍්‍රදේශ සහ අනෙකුත් විප්ලවීය මහජන සංවිධාන පවතින විප්ලවීය මූල ප‍්‍රදේශ ද වන බවයි.

ටයිපුන් මගින් ආලපාලූ වී ගිය බොහෝ ප‍්‍රදේශ මෑතදී ඇතිවූ භූ කම්පන නිසා ජනතාව තද සුලං සහ වැසිවලින් වන අනතුරුවලට වඩාත් භාජනය විය හැකි තත්ත්වයක සිටින බව පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළහ.

‘‘බහුතරය දිළිඳු ගොවියන්, රැකියා විරහිත ගොවිපල කම්කරුවන්, කුඩා ධිවරයන් සහ ස්වදේශිකයන් වන මේ ප‍්‍රදේශ සමස්ත රටේ වඩාත්ම දිළිඳුබවට වැටී ඇති ප‍්‍රදේශ වේ,’’ යැයි පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළහ. රජය මගින් ඔවුන් දිගු කාලයක් තිස්සේ නොසලකා අත්හරින ලද අතර සහනාධාර ලබා දීම සඳහා ප‍්‍රමුඛතාවය ලබාදිමක් නොවනු ඇත.

සිය ප‍්‍රාදේශීය කමිටු වලින්, එමෙන්ම මහජන සංවිධාන වලින් සහ නව මහජන හමුදාවේ ඒකක වලින් තවමත් තොරතුරු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය ප‍්‍රකාශ කළේය.

Blog: https://liberationbase.wordpress.com/ | E-mail: slradical@ymail.com

Philippines: CPP calls for mass mobilization, international support for relief operations

Philippines: CPP calls for mass mobilization, international support for relief operations

18 November 2013. A World to Win News Service. Following is a 9 November media release from the Information Bureau of the Communist Party of the Philippines. (ndfp.net) For more on typhoon Haiyan, see “The typhoon in the Philippines… and the destructive unnatural forces of imperialism” in the 14 November 2013  issue of Revolution (revcom.us)

The Communist Party of the Philippines (CPP) today extended its sympathies to the millions of people affected by super-typhoon Yolanda (international name Haiyan), which ravaged provinces in Eastern and Central Visayas, in Panay, Negros, Masbate, Mindoro, Palawan, and other islands, as well as in areas in Eastern and South Eastern Mindanao, Northern Mindanao and provinces in Southern Luzon.

At the same time, the CPP called for mass mobilization across the country and abroad to generate emergency supply and funds for rescue, relief and rehabilitation efforts. The CPP called on ”people in the areas least affected by the storm to extend maximum possible help to the people who are most in need of emergency assistance.”

Yesterday, tropical storm Yolanda  barrelled across the Philippines, leaving a wide swath of destruction. Yolanda is considered to be among the strongest typhoons ever to hit land, and
one of the most powerful of storms over the past 30 years.

The CPP said that among the areas which were devastated by the strong winds are revolutionary base areas which are within the scope of authority of the provisional revolutionary government, and in the areas of operation of the New People’s Army and other revolutionary mass organizations.

The CPP also pointed out that many of the areas ravaged by the typhoon were those recently hit by powerful earthquakes where people were most vulnerable to the strong winds and rains.

”These areas are among the most impoverished in the entire country, where the majority are poor peasants, unemployed farm workers, small fisherfolk and indigenous peoples,” said the CPP. ”They have long been abandoned by the reactionary government and will not be among its priorities for assistance.”

The CPP said it is still awaiting detailed reports from its local committees, as well as mass organizations and NPA units in the areas.

            – end item-