නොවැම්බර් 24 ජාත්‍යන්තරවාදී දිනය – ඉක්වදෝරය: ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධය දිගුකල් දිනේවා!

Posted on November 29, 2021, in CPI Maoist, Ecuador, ICSPWI, India, International, Maoism, naxalites, People's War, Political Prisoner, Revolution, Sinhala, Solidarity. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: