ඊශ‍්‍රායෙල නාසිවාදී ෆැසිස්ට්වාදීන්ගේ නිරුවත් අරමුණු ෆැසිස්ට්වාදී අධිරාජ්‍යගැති අගමැතිගේ ට්විටර් පණිවිඩයකින්

ඊශ‍්‍රායෙල නාසිවාදීන්ගේ අරමුණු විවෘතවම එහි ෆැසිස්ට්වාදී අධිරාජ්‍යගැති අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්්‍යාහු ට්විටර් පණිවිඩයක් මගින් පෙන්වා තිබේ.

The weak crumble, are slaughtered and are erased from history while the strong, for good or for ill, survive. The strong are respected, and alliances are made with the strong, and in the end peace is made with the strong.

Benjamin Nethanyahu

දුර්වලයින් බිඳවැටී, ඝාතනය වී ඉතිහාසයෙන් මකා දැමෙන විට ශක්තිවන්තයා යහපත හෝ අයහපත සඳහා ඉතිරිවෙයි. ශක්තිවන්තයා ගෞරවයට පාත‍්‍ර වන අතර, ශක්තිවන්තයින් සමග සන්ධානගතවන අතර අවසානයේ ශක්තිවන්තයින් සමග සාමය ඇතිවේ.

  • බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු –

The whole of nature is a mighty struggle between strength and weakness, an eternal victory of the strong over the weak.

Adolf Hitler

සමස්ත සොබාදහම ශක්තිමත්භාවය සහ දුබලතාවය අතර බලවත් අරගලයකි. දුර්වලයින්ට එරෙහිව බලවතුන්ගේ සදාකාලික ජයගහණයකි.

  • ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් –

ඊශ‍්‍රායෙල නාසිවාදීන්ගේ අරමුණු විවෘතවම එහි ෆැසිස්ට්වාදී අධිරාජ්‍යගැති අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්්‍යාහු ට්විටර් පණිවිඩයක් මගින් පෙන්වා තිබේ.

The weak crumble, are slaughtered and are erased from history while the strong, for good or for ill, survive. The strong are respected, and alliances are made with the strong, and in the end peace is made with the strong.

Benjamin Nethanyahu

දුර්වලයින් බිඳවැටී, ඝාතනය වී ඉතිහාසයෙන් මකා දැමෙන විට ශක්තිවන්තයා යහපත හෝ අයහපත සඳහා ඉතිරිවෙයි. ශක්තිවන්තයා ගෞරවයට පාත‍්‍ර වන අතර, ශක්තිවන්තයින් සමග සන්ධානගතවන අතර අවසානයේ ශක්තිවන්තයින් සමග සාමය ඇතිවේ.

  • බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු –

The whole of nature is a mighty struggle between strength and weakness, an eternal victory of the strong over the weak.

Adolf Hitler

සමස්ත සොබාදහම ශක්තිමත්භාවය සහ දුබලතාවය අතර බලවත් අරගලයකි. දුර්වලයින්ට එරෙහිව බලවතුන්ගේ සදාකාලික ජයගහණයකි.

  • ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් –

Posted on May 21, 2021, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: