නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට එල්ලකළ තහනම ඉවත් කිරීමට මලයාසියාවෙන් බලකිරීම්

නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට එල්ලකළ තහනම ඉවත් කිරීමට මලයාසියාවෙන් බලකිරීම්

මලයාසියාවේ ජනතා ප‍්‍රගතිශීලී පෙරමුණ නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්ෂය තහනම් කිරීම පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ. එම පෙරමුණ විසින් නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය සටහනකට අනුව, සීකේ රාවුත් ගේ රජය සමාජ ෆැසිස්ට්වාදී එකක් බවට හැරෙමින් තිබේ.

‘ජනතාවගේ අයිතීන්ට එරෙහිව ක‍්‍රියා කිරීම නිසා රජයට වන්දි ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.’ එහි වැඩි දුරටත් ‘රජය විසින් සිය විරුද්ධ මතධාරීන්ගේ සහ ජනතාවගේ අයිතීන් තහනම් කොට ඇත.’

Posted on April 10, 2019, in CPN Maoist, CPN(Maoist), International, Malaysia, Nepal, Sinhala, Solidarity and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: