ප‍්‍රචාරක යුද්ධය – Propaganda War

ප‍්‍රචාරක යුද්ධය – The Propaganda Game (2015)

උතුරු කොරියාව පිළිබඳ සත්‍ය සහ එක්සත් ජනපද CIA බොරු ප‍්‍රචාර පිළිබඳව දැන ගන්න..

Knows reality of the North Korea and Fake propaganda of US-CIA.

 

Posted on October 29, 2017, in DPRK, English, Imperialism, International, North Korea, Sinhala and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: