කැනේඩියානු යුධ සහයෝගිතාවය නවත්වා දමනු!

කැනේඩියානු යුධ සහයෝගිතාවය නවත්වා දමනු!

Shut down the Canadian Combat Coalition!

ෆැසිස්ට්වාදයට එරෙහි රැළිය

Rally Against Fascism

Advertisements

Posted on August 16, 2017, in Canada, English, International, PCR-RCP Canada, Protest, Sinhala and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: