ජී එන් සායිබබා වහා නිදහස් කරනු! ස්වීඩනය – ඉන්දියානු සහයෝගිතාවය

ජී එන් සායිබබා වහා නිදහස් කරනු!
ස්වීඩනය – ඉන්දියානු සහයෝගිතාවය

 

Advertisements

Posted on August 16, 2017, in CPI Maoist, India, International, People's War, Political Prisoner, Sinhala, Sweden and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: