සෝවියට් රුසියන් කෙටි කථා

සෝවියට් රුසියන් කෙටි කථා

coverpage

ආරම්භක පිටු

මැක්සිම් ගොර්කි – මාතාව පිළිබඳ පුරාවෘත්තය – ඉසෙර්ගීල් මැහැල්ල
බරීස් ගොර්බාතව් – කැකිරි දූපතේ දරු ප‍්‍රසූතිය
අලෙක්සේයි තොල්ස්තෝයි – රුසියානු චරිතය
මිහයීල් ෂෝලහව් – මිනිසෙකුගේ ඉරණම
කොන්ස්තන්තීන් පවුස්තොව්ස්කි – ගම්බද රුසියාව
අන්ද්රෙයි ප්ලතෝනව් – දුම්රිය පදවන්නා
බරීස් ලව්රෙනියොව් – හතලිස් එක්වැන්නා
මරණ දෙකක්- ඇලෙක්සාන්දර් සෙරපිමෝවිච්
කොන්ස්තන්තීන් පේදින් – ලෙනින් චිත‍්‍රය
ඇලෙක්සාන්දර් පදේයෙව් – ඔත්තු බැලීම
ව්සේවලද් ඉවානව් – එඔල්ගේ පුත් සිසිප්
නිකොලායි තීහනව් – අසරු සේනාංකය
මිහයීල් ප‍්‍රීෂ්වින් – නෙර්ල්

අවසන් පිටු

මෙම කෙටි කථා එකතුව කියවීමට සහ භාගත කර ගැනීමට කොමියුනිස්ට්වාදී ඩිජිටල් පුස්තකාලයට පිවිසෙන්න

https://liberationbase.wordpress.com/library/literature/

Posted on November 9, 2016, in Literature, Sinhala, Soviet and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: