මාඕවාදී තොරතුරු බුලටීනය කියවන්න 2015- ජුලි-දෙසැම්බර්

මාඕවාදී තොරතුරු බුලටීනය…

ඉන්දියාව – මාඕවාදී තොරතුරු බුලටීනය කියවන්න – 2015 ජුලි-දෙසැම්බර් – මධ්‍යම කාරක සභාව, ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාඕවාදී)

csgpindia@gmail.com

India – Read last Maoist information Bulletin _ CC PCI(maoist)- ask ICSPWI

csgpindia@gmail.com

http://bannedthought.net/India/CPIMIB/MIB-32.pdf

bim-cover-2

Advertisements

Posted on September 12, 2016, in CPI Maoist, ICSPWI, India, International, Maoism, naxalites, People's War, Revolution, Sinhala and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: