ඉන්දියානු විප්ලවයට සහය දීමේ නව ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා රැල්ලක් උදෙසා

ඉන්දියානු විප්ලවයට සහය දීමේ නව ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා රැල්ලක් උදෙසා – සැප්තැම්බර් 17 ඉතාලියේදී – ඉන්දියානු විප්ලවයට සහයදීමේ ජාත්‍යන්තර කමිටුවේ සම්මේලනයක් පැවැත්වේ.

තොරතුරු සඳහා csgpindia@gmail.com

For a new wave of international and internationalist support to the people’s war in india – italy 17 september – talk-meeting of ICSPWI info csgpindia@gmail.com

naxalites-Rally

Advertisements

Posted on August 30, 2016, in CPI Maoist, English, ICSPWI, India, International, Maoism, People's War, Revolution, Sinhala and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: