ඉන්දියාවේ රතු බලය

ඉන්දියාවේ රතු බලය

ඉන්දියාවේ මාඕවාදී ගරිල්ලන් දශක ගණනක් තිස්සේ ගෙනයන සැඟවුනු අප‍්‍රකට යුද්ධය පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් විසින් කරන හෙලිදරවුවක් මෙම දෘෂ්‍ය පටය තුළ දැක්වේ. ඉන්දියානු ජනතාව වර්තමානයේ මුහුණ දී සිටින තත්ත්වය, කැරලිකරුවන්ගේ මනෝභාවයන් සහ අරගලයේ දිශානතිය ගැන යම් අදහසක් මෙයින් ලබාගත හැකිය.

දන්දකර්නයා වනය තුළට

Posted on August 11, 2016, in CPI Maoist, India, International, Maoism, Revolution, Sinhala and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: