මරක්කෝ එල්බෝ සහ මොහොමඩ් අෂීෂ් යන සහෝදරවරු නිදහස් කෙරේ

මරක්කෝ එල්බෝ සහ මොහොමඩ් අෂීෂ් යන සහෝදරවරු නිදහස් කෙරේ

16-2-28a

16-2-28b

16-2-28c

16-2-28-d

Advertisements

Posted on February 28, 2016, in International, Sinhala and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: