මාධ්‍ය නිහඬතාවය බිඳ දමන්නට සහය වෙන්න, ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධය ගැන තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න පතළ කරන්න!

මාධ්‍ය නිහඬතාවය බිඳ දමන්නට සහය වෙන්න, ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධය ගැන තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න පතළ කරන්න!

Help us break the wall of media silence, shares and disseminates information about the People’s War in India!

Posted on January 5, 2016, in CPI Maoist, English, India, International, Maoism, People's War, Revolution, Sinhala and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: