වරාවරා රාඕ මහිතා ගේ සහෝදරියන් සමග හඬා වැටෙයි.

ඉන්දියානු විප්ලවවාදී කවියා වරාවරා රාඕ MGM රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරයේ දී දිවිපිදූ මාඕවාදිනියක වන ස‍්‍රැති හෙවත් මහිතා ගේ සහෝදරියන් සමග හඬා වැටෙයි.

India Revolutionary poet Varavara Rao broke down and wailed inconsolably holding sisters of slain Maoist Sruthi alias Mahitha at the MGM Hospital mortuary.

 

මහිතා (ස‍්‍රැති) අමාර් රහී !
මහිතා (ස‍්‍රැති) අමරණීයයි !

mahita-dead-body

Posted on October 5, 2015, in CPI Maoist, English, India, International, Maoism, naxalites, People's War, Revolution, Sinhala, Solidarity, Women Comrade and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: