මාවෝවාදී මාවත අධිරාජ්‍යයවාදයේ සිර කරුවන් වූ ග‍්‍රීසියේ සියලූ දේශපාලන විප්ලවීය සිරකරුවන් ට සිය සහයෝගය පළ කරයි.

මාවෝවාදී මාවත අධිරාජ්‍යයවාදයේ සිර කරුවන් වූ ග‍්‍රීසියේ සියලූ දේශපාලන විප්ලවීය සිරකරුවන් ට සිය සහයෝගය පළ කරයි.

Posted on June 1, 2015, in Greece, International, People's War, Protest, Revolution, Sinhala, Solidarity and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: