ජාත්‍යන්තර තොරතුරු බුලටීනය

ජාත්‍යන්තර තොරතුරු බුලටීනය

INTERNATIONAL BULLETIN ICSPWINDIA

2015 මාර්තු

2015 March

බාගත කර ගන්න | Download PDF (2.85 MB)

 

P1-EN

Posted on March 25, 2015, in CPI Maoist, ICSPWI, India, International, naxalites, People's War, Revolution, Sinhala, Solidarity and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: