කැනේඩියානු සහෝදරවරුන්ගෙන් ඉන්දියාවේ ජනතාවට එදිරිව සිදු කරන යුද්ධයට එරෙහිව…

කැනේඩියානු සහෝදරවරුන්ගෙන් ඉන්දියාවේ ජනතාවට එදිරිව සිදු කරන යුද්ධයට එරෙහිව…

Posted on February 5, 2015, in Canada, CPI Maoist, India, International, Maoism, PCR-RCP Canada, People's War, Revolution, Sinhala, Solidarity and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: