2015 ජනවාරි 29-30-31ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා දින පෝස්ටරය

2015 ජනවාරි 29-30-31ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා දින සඳහා පෝස්ටරය

Long-Live-PW-India-S_H-

PDF Version (2.85MB)

ඉන්දියානු විප්ලවය දිගුකල් දිනේවා!

ඉන්දියානු අරගලය අපේ අරගලයයි! එහි ජයග්‍රහණය අපේ ජයග්‍රහණයයි! එහි පරාජය අපේ පරාජයයි!

මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මාඕවාදය දිගුකල් දිනේවා!

දිග්ගැස්සුණු මහජන යුද්ධයට සහය පළකරමු!

ABar-11

2015 ජනවාරි 29-30-31ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයට ඉහළම සාර්ථකත්වය!

ඉන්දියානු විප්ලවයට සහය දීමේ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරයට සක්‍රීයව දායක වීමට ලංකාව පුරා සිටින විප්ලවීය ආත්මයකින් හෙබි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කැමති, අප සමග ඍජුව සම්බන්ධකම් ඇති හෝ නැති සියලු ජනතාවට ආයාචනා කරමු!

මාඕවාදී විප්ලවීය ලීගය

Posted on January 28, 2015, in CPI Maoist, India, International, Maoism, People's War, Protest, Sinhala, Solidarity, Sri Lanka and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: