ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහය දීමේ ජාත්‍යන්තර කමිටුව විසින් මිලාන් නුවර සංවිධානය කරනු ලැබූ ජාත්‍යන්තර සමුළුවේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන්!

ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහය දීමේ ජාත්‍යන්තර කමිටුව විසින් මිලාන් නුවර සංවිධානය කරනු ලැබූ ජාත්‍යන්තර සමුළුවේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන්! – ඉදිරි දිනයකදී ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහය දීමේ ජාත්‍යන්තර කමිටුවේ නිළ සමුළුව ප‍්‍රකාශයට පත් කරනු ලබයි.

cpimflagok

ලල් සලාම් ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (මාඕවාදී)!

සහෝදරවරුනි, ඉන්දියානු පුරවැසියනි, ඔබ හුදෙකලා නොවේ!
දසවැනි සංවත්සරය දිගුකල් දිනේවා!
ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයද දිගු කල් දිනේවා!

ලෝකයේ විවිධ රටවලින් විශාල නියෝජිත සහභාගීත්වයක්!
මාඕවාදී ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට සහ මහජන යුද්දයට සහයෝගය පිණිස විශාල ජාත්‍යන්තරවාදී සමගියක්!
ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහය දීම පිණිස නව ජාත්‍යන්තර දිනයක් තීරණය කොට ඇත!
ඉන්දියාවේ ජාත්‍යන්තර නියෝජනය සංවිධානය ඉදිරියට!

ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහය දීමේ ජාත්‍යන්තර කමිටුව
28 සැප්තැම්බර් 2014

Posted on October 3, 2014, in CPI Maoist, India, International, Italy, Maoism, People's War, Sinhala, Solidarity and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: