සහෝදර සුෂිල් රෝයි දිගු කල් දිනේවා!

සහෝදර සුෂිල් රෝයි දිගු කල් දිනේවා!

ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂදයේ පරිණත නායකයෙකු වූ සහෝදර සුෂිල් රෝයි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවති අසනීපයක් නිසා කළුරිය කළහ. ඔහුගේ වයස 78 ක් විය. 2005 වසරේදී ඔහු අත්අඩංගුව පත් වූ අතර සිරගත කෙරිණි. ඔහුගේ සෞඛ්යස තත්ත්වය බෙහෙවින් නරක අතට හැරී තිබුණු බැවින්, 2012 දී ඇප බැඳුම්කරයකින් ඔහුව නිදහස් කළහ. ඔහු 1963 දී ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂරයට සම්බන්ධ වී තිබුණි. පීඩිත ජනතාවගේ අභිලාශයන් වෙනුවෙන් හැම විටම සටන් වැදුණු ඔහු විප්ලවීය සහෝදරයෙක් විය, විප්ලවීය ආත්මයෙන් පිරි සහෝදරයෙක් විය. ඉන්දියාවේ පමණක් නොව ලෝකයේ පීඩිත ජනතාව ඔවු ලෝක නිර්ධන පංති ව්යාමපාරයේ නායකයෙකු ලෙස සදාකල් සමරනු ඇත. සහෝදර සුෂිල්, ලාල් සලාම්! සහෝදර හාර්ෂ් තාකොර් විසින් පල කල ලිපියක් අප විසින් මෙහි පළකරන්නෙමු.

හාර්ෂ් තාකොර්

shusil-roy
ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ය (මාඕවාදී) හි පරිණත නායකයෙකු වූ සහෝදර සුෂිල්, මේ උදෑසන බන්ධනාගාර රෝහලේදී කළුරිය කළහ. ඔහු ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂඋය (මාඕවාදී) හි ජ්යෙ ෂ්ඨතම නායකයෙකු විය, නොබෙදුණු ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂෂයේ නායකයෙකු වූ ඔහු, ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂකය (මාඕවාදී) පිහිටුවීමට පෙර, මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් මධ්යුස්ථානය හි නායකයෙකු විය.

සහෝදර සුෂිල්ව අරමුණු සහගතව ඔහුගේ සෞඛ්යක පිරිහීමට ලක් කිරීමේ රෝග පරසු තිකාර කිරීමට ලක් වූහ, නමුත් ඔහුගේ දේශපාලන පැවැත්ම මහජන යුද්ධය ඉදිරියට ගෙන යමින් අද සෑම තැනකම අධිරාජ්යීවාදය අවාසි සහගත තැනක තබා ඇත.

මාස දෙකකට පමණ ඉහත දී මම සහෝදර සුෂිල් සමස්ත ඉන්දියා වෛද්යව විද්යාකයතනයේ රෝහලේදී මුණ ගැසුණෙමි. ඔහු භයානක තත්වයක සිටි නමුත් ඔහුගේ මානසික බලය බෙහෙවින් ශක්තිමත් වූ අතර සමහර වෙලාවලට පුදුම සහගත සුව වීමක් පෙන්නුම් කළහ.

ඔහු මරණය සමග සොල්දාදුවෙකු මෙන් සටන් වැදුණහ.

කණගාටුදායක ලෙස ඔහුගේ සෞඛ්යකයෙහි තවත් විපර්යාසයක් මැයි මස පළමු සතියේදී තිබුණි.

නක්සල්බාරි සහ මාඕවාදයේ ගිනි සිළුව දැල්වූ ඔහු සැකයකින් තොරව ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් ව්යා පාරයේ සදා ශ්රේයෂට නායකයන් ගෙන් කෙනක්විය.

ස්ථීරාවයකින් ඔහු ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂිය (මාඕවාදී) ට නායකත්වය දුන්හ. ඔහුව මුණ ගැසීමෙන් පසුව සහෝදර සුෂිල් සම ලේකම්ව සිටි කලින් මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් මධ්යගස්ථානය ගැන මා තුළ වූ සමහර දැක්මන් වෙනස් වූහ. සහෝදර සුෂිල් ඉන්දියාවේ මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් මධ්ය්ස්ථානය සහ ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයය (මාක්ස් ලෙනින්වාදී) මහජන යුද්ධ කණ්ඩායම එක්සත් කිරීමට පර්දිධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළහ.

ඔහු විප්ලවීය දයලෙක්තිකයේ පරිරීවීණයෙක් වූ අතර එය ඔහු විසින් භාවිතාවට නැංවූහ, එමෙන්ම ඔහුගේ අත්දැකීම් අමිල මෙහෙයක් ඉටු කලහ. ඔහු මහාචාර්යවරයෙකුගේ සහ ශල්ය් වෛද්යිවරයෙකුගේ විශාරදත්වයෙන් මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මාඕවාදය ගරහෙ හණය කළහ.

සිරගතවීමෙහි සහ සෞඛ්යලයෙහි තීරණාත්මක තත්ත්වයේ දුෂ්කරතාවයන්හි සිටියදී ඔහු මාඕවාදී පක්ෂ‍යේ මතවාදය ආරක්ෂාව කළහ. ඔහු සියළු බාධාවන් නිෂ්පරී භා කළ අතර සිය ජීවිතය සොල්දාදුවෙකුගේ ගුණාංගයන් සමග මුහු කළේ වාස්තු ශිල්පියෙක් මෙනි.

මාඕවාදී පක්ෂිය බෙදීමට උත්සාහ කරන සියල්ලක්ම ඔහු පරගුණතික්ෂේ ප කළහ, 2004 සැප්තැම්බර් වන විට සමගිය තීරණාත්මක විය. ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂැය (මාඕවාදී) පිහිටුවීමේ දසවැනි සංවත්සරයට මාස හතරකට පෙර සහෝදර සුෂිල් රෝයි අභාවපරාය ප්ත වීම අනපේක්ෂිිත දෙයක් වීය. ඔහුගේ ගමන් මග තුළ ඔහු දරුණුම ආකූලතාවයේ සමුද්රුයන්ට මුහුණ දුන්හ. ඔහු විප්ලවවාදියෙකුගේ සැබෑ ආත්මය මතු කළහ.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂිය ’මාඕවාදයෙන්’ වියෝ වූයේ මන්දැයි ඔහු මට පැහැදිලි කළහ. ඔහු පැහැදිලි කළේ ඉතිහාසයේ එම අවදියේදී මාඕ සේතුං ජීවත්ව සිටින ආකාරයෙන් ජාත්යදන්තර කොමියුනිස්ට් ව්යමපාරය පුරා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ යේ නායකත්වය මතු කිරීමට සහ උඩඟුකමක් හෝ ස්වෝත්තමවාදයක් මතු කිරීමට කැමැත්තක් දැක්වීමයි.

ඔහුගේ දර්ශනය තුළ ‘මාඕ සේතුං චින්තනය’ ‘මාඕවාදය’ ට සමාන එකම පර්යාය පදයයි, සහෝදර මාඕ ජීවත්ව සිටියදී පවා ඔහු ‘වාදය’ යන්න ඔහුට උද්යෝගයක් වීය. (සංස්කෘතික විප්ලවය කාලයේදී) ඔහු පැරණි ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ය (මාක්ස් ලෙනින්වාදී) පක්ෂ) සමගි කණ්ඩායමේ දුර්වලතාවයන් සහ පැරණි මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් මධ්යනස්ථානයේ වැදගත්කම විස්තර කළහ. ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂථය (මාක්ස් ලෙනින්වාදී) පක්ෂී සමගි කණ්ඩායමේ මාෂ්දූර් කිෂාන් සංගම් කමිටුව වැනි අනෙක් ගොවි සංගම් මෙන් නොව අර්ධ වශයෙන් විවෘත කරිා යාකාරීත්වයක් වූයේ කරාවි න්තිකාරි කිෂාන් කමිටුව පමණක් බව ඔහු පැහැදිලි කළහ. ඔහු පරයේ කාශ කළේ සුවිශේෂී මහජන පදනමක් තිබුණු ශිෂ්යඔයන්ගේ, බුද්ධිමතුන්ගේ (කරාා න්තිකාරී බුධිජීවී සංග්) සහ සංස්කෘතික අංශයන් (කරාක න්තිකාරී සංස්කරියේ තික් සංග්) මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් මධ්යංස්ථානය ය පිහිටවූහ, එසේවුවද ගොවි ව්යාකපාරය රහසිගත ආකරෘනි තියක් යටතේ හැසිරවූහ.

සුෂිල් රෝයිගේ දර්ශනය, අනියම් සන්නද්ධ කණ්ඩායම් සහ ආරක්ෂ.ක ස්ක්වේඩ පමණක් වූ අතර ස්ථාවර යුධමය ව්යු හයක් නොවුණු මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් මධ්යඅස්ථානය සහ ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂාය (මාක්ස් ලෙනින්වාදී) පක්ෂා සමගි කණ්ඩායම වඩා වෙයනස් වීය. ඉන්දියාවේ මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් මධ්ය ස්ථානය ත් ගම් මට්ටමේ ආරක්ෂවක සේනාංක වලට අමතරව ශක්තිමත් රතු සේනාංක පිහිටවූහ. කරාව න්තිකාරී කිෂාන් කමිටුව වැනි සම්පූර්ණ ගොවි සංවිධාන නොපිහිටවූවද චීනයේ රතු හමුදාවට සමාන වන පරිදි විප්ලවීය ගොවි කවුන්සිල පිහිටවූහ.

පක්ෂියේ රහසිගත ව්යුලහය අයෝමය විනයකින් පවත්වාගෙන යන ලදි.

IPF සහ MKSS විවෘත මහජන ව්යාෙපාර වලට උපකාර වූ බෙලා භාතියා වැනි සමහර පරාF්ලඥයින් මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් මධ්යයස්ථානය හි රහසිගත කරහර මවේදයන්හිදී තීරණාත්මක වූහ. නමුත් ඔවුහු කිසිදිනක මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් මධ්යමස්ථානයහි විප්ලවීය ගොවි කවුන්සිලයේ පර ඔවදේශවන අවුරන්ගාබාද් හෝ ගයා වල වැඩ ගැන අධ්යියනය කොට නොතිබුණි.

එය ශල්යා වෛද්යවරයෙකුගේ සූක්ෂහමභාවයෙන් යුතුව රහසිගත මහජන ව්යාලපාර විශිෂ්ඨ ලෙස ඒකාබද්ධ කළහ. ස්ථාවර යුධමය ව්යුිහයක් රහිත අනියම් සන්නද්ධ කණ්ඩායම් සහ ආරක්ෂාක ස්ක්වේඩ පමණක් වූ අතර මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් මධ්යහස්ථානය සහ ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂසය (මාක්ස් ලෙනින්වාදී) පක්ෂා සමගි කණ්ඩායම ඊට අසමාන වීය. ඉහත සියල්ලම මෙන් නොව අන්ද්රා) පරනය දේශ්, බිහාර් සතුව කොමියුනිස්ට් ව්යා්පාරයේ ඉතිහාසයක් නොවීය. 1969 එය ඉදි කිරීමේ සිට 2004 ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයය (මාක්ස් ලෙනින්වාදී) මහජන යුද්ධ කණ්ඩායම සමග ඒකාබද්ධ වන තෙක් එය පක්ෂක ව්යූ හය ජලය සදිසි විනයකින් යුතුව පවත්වාගෙන ගිය අතර කිසිදු මධ්ය ම කාරක සභා සාමාජිකයෙක් අත් අඩංගුවට පත් නොවූ අතර කිසිදු හමුදා ස්ක්වේඩයක් විනාශ නොවීය.

පෙනෙන හැටියට එය අනෙක් සංවිධාන හරහා බිහාර්, ජාක්හෑන්ඩ් සහ බෙංගාලයේ කොමියුනිස්ට් ව්යාධපාරය තුළ ශ්රේනෂ්ඨ කාර්යභාරයක් ඉටු කළහ.

ඔවුහු ‘වනාන්තරය’ තුළ කා වැදුනද කරාාක්න්තිකාරී කිෂාන් කමිටුව හරහා බිහාර්හි අනෙක් විප්ලවවාදී කණ්ඩායම්වලට වඩා කෘෂිකාර්මික විප්ලවීය ව්යාරපාරය හෝ ඉඩම් බෙදාහැරීම කරිා කයාවේ යෙදවූහ.

සහෝදර සුෂිල් රෝයි මාඕවාදී පක්ෂායට කොඳු නාරටියක් මෙන් වූ අතර අවසාන කාලයේදී විප්ලවවාදියෙකුගේ සැබෑ අභ්යකන්තර අධ්යාෙත්මික ගැඹුර පරසා දර්ශනය කළහ. ඔහු මිය ගියද ඔහු මාක්ස්-ලෙනින්-මාඕවාදයේ පහන් සිළුවෙහි ආලෝකයට සිය ආත්මය පරගේ තිරාව කරවනු ඇත.

සහෝදර සුෂිල් ලාල් සලාම්!
මහජන යුද්ධයට ජයග‍්‍රහනය!
මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මාඕවාදය දිගුකල් දිනේවා!

Advertisements

Posted on June 22, 2014, in CPI Maoist, India, International, Maoism, People's War, Sinhala and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: