තවත් මැයි දිනයක් කරා

තවත් මැයි දිනයක් කරා

මාඕවාදය ක‍්‍රියාකාරීත්වයේ

අධිරාජ්‍යවාදයට, සංශෝධනවාදයට සහ සියළු වර්ගයේ අවස්ථාවාදයන්ට එරෙහිව!

2010-2011-2012-2013 ඒකාබද්ධ ප‍්‍රකාශන වලට පසුව,

විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරය (RIM) බිඳ වැටීමෙන් පසු  මාක්ස්වාදී ලෙනින්වාදී මාඕවාදී පක්‍ෂ සහ සංවිධානවල නව ඒකාබද්ධ ප‍්‍රකාශනයකට පැමිණ තිබේ!

පිටපත් මිලියනයක් ලොව පුරා….

 

ABar-11

Posted on April 26, 2014, in International, Maoism, People's War, Sinhala and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: