Monthly Archives: March 2014

ජෝශෆ් ස්ටාලින්ගේ 62 වන අනුස්මරණය-බංගලාදේශය

ජෝශෆ් ස්ටාලින්ගේ 62 වන අනුස්මරණය-බංගලාදේශය

ගොනොමුක්තිර් ගනේර් දොල් ඉහත සටන් පාඨය සහිතව සාකච්ඡා වැඩසටහනක් සහ මහජන සංස්කෘතික වැඩසටහනක් 2014 මාර්තු 5 වන දින ජාත්‍යන්තර නිර්ධන පංතියේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙකු වන ජෝශෆ් ස්ටාලින් සහෝදරයාගේ 62 වන අනුස්මරණය ඩකා හි ෂාබාග්, ජාතික කොෟතුකාගාරයේ ද්වාරය ඉදිරිපිට පවත්වන ලදි. ජනතා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය පිහිටුවීමේ අරමුණ ඇතිව අධිරාජ්‍යවාදී, ව්‍යාප්තවාදී, වැඩවසම්, නිළධරිවාදී-කොම්ප‍්‍රදෝරු-ධනවාදයේ අභිලාශයන්ට සේවය කරන මේ සූරාකන රාජ්‍ය ක‍්‍රමය මුලිනුපුටා දැමීමෙන් නව ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී විප්ලවය සිදු කිරීම වේගවත් කිරීම වෙනුවෙන් මෙය සංවිධානය කරන ලදි.

Poster of Stalin is presented by Gonomuktir Ganer Dol

“ඡන්දයක් තිබෙන බව ජනතාව දැන ගැනීම ප‍්‍රමාණවත්. චන්දය ලබා දෙන ජනතාව කිසිදු දෙයක් තීරණය නොකරති. සියල්ල තීරණය කරන්නේ චන්දය ගණන් කරන උදවියයි.”

~ ජෝශෆ් ස්ටාලින් ~

Women are confronting outmoded patriarchy

 

Women are confronting outmoded patriarchy:
capitalist-imperialism and religious fundamentalism!

3 March 2014. A World to Win News Service. Following is a statement issued on 19 February by the 8 March Women Organisation (Iran-Afghanistan) (zan_dem_iran@hotmail.com).
 
The 8th of March, International Women’s Day, is coming, and we will continue our struggle to achieve the dream of emancipation. We are seeing the struggle of our sisters to join together with the countless hands of oppressed women all over the world to  break the thousand-years old chains of oppression that bind us.
 
Women carry out 2/3 of the world’s labour, but obtain only 10 percent of its income and own less than 1 percent of its wealth. Seventy per cent of the world’s poor are women. We are the main makers of the world and carry its load on our shoulders, but what is our lot?
 
Our lot is ever-increasing organized state violence, alongside the domestic and social violence which a third of the world’s women experience on a daily basis. There is  ever-increasing rape, murder, honour killings, prostitution, degradation, insults and threats and an unprecedented use of women’s bodies as commodities. Women’s “beauty” is presented as our only capital, and motherhood as the only source of our identity, with fighting over whether our bodies are to be controlled by being covered up or auctioned off by the state, religion, tradition and culture, by the demands of the market and even men’s personal tendencies, just as there is fighting over the right to control or terminate our own pregnancies. This is the context in which our bodies have become commodities and assigned a price day after day.
 
Our bodies are commodities that are mass advertised by a pornography industry that gives training in their use. They are used in human trafficking and are priced in the sex markets where they are traded for money. In marriage contracts, financial considerations are accepted as completely legitimate and are reinforced by law and public opinion. Ultimately this commodity is sometimes appropriated free of charge as women are raped either individually or by gangs.
 
As part of the basic way this patriarchal system functions, imperialist powers confront each other over the division of the world, and in the name of “freedom” and “democracy” they wage war to invade the third world – and again, women are the first victims.
 
Although women are the cheapest, most obedient and most profitable work force for turning the wheels of capital, they name us” housewives” and hide our super-exploitation. They justify our low wages and rob us of any possibility of organizing ourselves. In the third world they force us to leave our small plots of land in our villages and move to urban shanty towns in our millions, an “unofficial”work force in the service industry, forced labour, all while taking care of their children who have been abandoned by society and the authorities.
 
And when we join in struggle to change the existing order, backward Islamic regimes again become our lot, as we are once again the first victims.
 
Unfortunately, the repetition of our experience as women in Iran has clearly demonstrated that the ideological foundation, the outlook and specific feature of an Islamic regime is the inferior position of women, our enslavement and deprivation of rights – this is how the religious fundamentalists with their international partners have harvested the fruit of the people’s just struggle. Thirty-five years ago, when this backward and anti-woman regime posed as a possible replacement to the Shah as the people of Iran rose in revolutionary struggle, the religious fundamentalists tried to legitimise their rule and integrate Iran into the world capitalist system. Islamicizing the patriarchal system was their most important contribution to this effort. By utilising the full force of state power, the oppressive relations enchaining women were recast on the foundations of Sharia law. This was not some “eternal” culture of “Muslim women” being re-born, it was the culture and relations of Islamic patriarchy being given the full backing of state repression. The Islamic Republic thus codified the subjugation of women in law, and to enforce such laws established a set of courts and repressive forces.
 
The existence of these forces is directly related to the setbacks suffered by revolution in the world today. It is not a coincidence that one after another Islamic regime is being established either through the imperialist invasions of Iraq and Afghanistan or in the wake of the struggles of the people in the Middle East and North Africa. And at the centre of these transformations women are the first social force to be controlled and oppressed. In Afghanistan and Iraq the legalization of Sharia law against women; in Libya the legalisation of polygamy; in Egypt the unprecedented increase in female genital mutilation; in Syria the re-establishment of punishing women by stoning; the rise in the hijab (head covering), whether enforced or arbitrary – all these are undeniably a concentrated expression of Sharia law.
 
All these represent the real bloody wars of these two outmoded forces – capitalist-imperialism and religious fundamentalism – to subjugate, oppress and control women. These two forces are equally oppressive and act as brothers in preserving their common interests, as they establish militarized regimes against women through hate and extreme violence.
 
We women are at the centre of this war, which once again repeats the bitter tale of rape in the name of preserving and defending virginity. Once again the teeth and claws of patriarchy are shown so as to control and auction off women’s bodies. Once again we see the tragedy of women courageously taking part in their masses in the process of social change, but winding up in the end pushed back down, without change. Once again women are pushed to choose between the “lesser evil” of who would violate them.
 
This is the so-called democratic choice facing women: do you prefer to be covered by a hijab and stay untouched and “supported” by Sharia law and Sharia-raped by your male lords, or do you prefer to be displayed in shop windows wearing the latest designer fashions and adored while you’re priced and abused and molested? Do you prefer to be placed next to male rapists in Tahrir Square or under the boots of Western dependent armies claiming they support you?! Do you prefer to be an obedient wife and a “real” mother in your own country and single-handedly bear the heavy load of years of raising children without the presence of a father, or to be perched in the shopping windows of Europe or the private brothels (called harems) in the Gulf States?! Do you prefer to take part in the process of exploiting other people and oppressing other women for your own personal interests and advance and be protected by the laws of the world capitalist patriarchal system, or do you prefer to work and be exploited in some small or big factory or farm, or do you prefer to remain a “housewife” and expect god to protect you through his male representative in an effort to obtain and then safeguard your privileges in the “next world”? Do you want to take part in the population increase programme of the Islamic Republic on the basis of its Sharia law and thus bear more jihadists, or to be turned into a mere incubator by the churches and Christian fundamentalists?
 
All these options lie on the endless wheel of choice between these two poles that are outmoded and rotten. These two forces have no future for humanity. Indeed, the danger of collapse they both face push them not only to have a go at each other but also to support each other and hide their contradiction when they face the protesting masses.
 
The dynamics of this outmoded and backwards-turning wheel mean that struggle against one of them, in the absence of a clear stance against the other, invariably winds up pushing people into the other camp. Therefore, supporting one of these two poles, even if the intention is to fight and weaken the other, in practice actually strengthens the other pole. Everyone who is a victim of the existing order, all those who hate it and want to struggle to change it, ultimately have no other choice than to take a clear stance against and fight both of these poles. Women are at the heart of this contradictory situation and the struggle against these two poles. For both of these reactionary poles, women are an army of labour, foot soldiers of the system, a valuable commodity whose role is indispensable to the operation of this system of exploitation and oppression. And on the other hand, because of this strategic position, if women enter the arena of struggle with the aim of emancipating themselves and all humanity, they are capable of destroying all the rotten patriarchal barriers, which are facing historical collapse, and building a new world.
 
Because of all this, we as women can, through revolutionary internationalist struggle against these two outmoded and anti-women forces, succeed in lifting their blood-soaked, male and “holy” hands from the lives of millions of women who are being crushed in homes, factories, fields, streets and brothels violently, mercilessly and without precedent. Only through this kind of struggle can women chart the course of their emancipation and achieve a society without exploitation and oppression.
 
Without the fight and overthrow of these two outmoded forces, there is no other clear prospect for the  emancipation of women and indeed of all humanity – which is impossible without the full participation of women.

ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධය ඉදිරියට – පොලිස් නිළධාරීන් 6 ක් මරුට

ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධය ඉදිරියට…

නක්සල් ප‍්‍රහාරයකින් පොලිස් නිළධාරීන් 6 දෙනෙකු මරුට

චටිස්ගාර්හි මාඕවාදී ප‍්‍රහාරවලට ලක් වෙන දන්තැවාද දිස්ත‍්‍රික්කයේ පසුගිය සිකුරාදා සන්ධ්‍යාවේ (පෙබරවාරි 28 වෙනිදා) නක්සල්වරුන්ගේ රැකසිට පහරදීමකින් ස්ථාන නිවාස නිළධාරියෙකු (SHO) සහ පොලිස් නිළධාරීන් පස් දෙනෙකු මරා දැමුණි.

කුවකොන්ඩාහි SHO විවේක් ශුක්ලා විසින් ප‍්‍රධානත්වය දෙන ලද පොලිස් මුර සංචාරක කණ්ඩායමක්, කුවකොන්ඩා-බචේලි අසල ෂ්‍යම්ගිරි කඳු මුදුන දක්වා ඉදිවෙන මාවතක ආරක්‍ෂාවට ගමන් කරන විට මේ සිදුවීම සිදුවී තිබිණි යැයි ජ්‍යෙෂ්ට පොලිස් නිළධාරියෙකු ප‍්‍රකාශ කළහ. ජවාන්ස් පොලිස් නිළධාරීන් 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මුර සංචාරක කණ්ඩායම මෝටර් සයිකල් මගින් ගමන් කරන විට කැරලිකරුවන් දුර සිට එල්ල කළ ප‍්‍රහාරයෙන් SHO ශුක්ලා සහ අනෙක් පොලිස් නිළධාරීන් 5 දෙනා එම ස්ථානයේදීම මිය ගොස් ඇත. ප‍්‍රහාරයෙන් මිය ගොස් ඇත්තේ මුලින් ගමන් කළ මෝටර් සයිකල්හි ගමන් ගත් නිළධාරීන්ය. කැරලිකරුවන් විසින් මොටර් සයිකල් 3ක් ගිනි තබා ගිනි අවි 6ක් පැහැර ගෙන තිබේ. පැහැර ගෙන තිබේ. ප‍්‍රහාරයට ලක් නොවුණු අනික් පොලිස් නිළධාරීහු පලාගොස් තිබේ.

ජාක්හෑන්ඩ්හි ලොක් සභා ඡන්දයට නක්සල් තර්ජනය ප‍්‍රධාන හිසරදයක් වේ

නව දිල්ලි: ජාක්හෑන්ඩ් අධික ලෙස නක්සල්වරුන්ගේ ක‍්‍රියාකාරීත්වයට නතු ව තිබෙන ප‍්‍රාන්තයක් වන අතර මැතිවරණයේදී කැරලිකරුවන්ගේ බලකොටු පෙදෙස්වල ආරක්‍ෂාව සැපයීම පොලිස් සහ පැරාමිලිටරි බල ඇණි වලට බලවත් හිසරදයක් වී තිබේ. දිස්ත‍්‍රික්ක 15 ක පොලිස් ස්ථාන 67 ක් මුළුමනින්ම පාහේ නක්සල්වරුන්ට සිය ප‍්‍රතිවාදීන් පහසුවෙන් ඉලක්ක කරගත හැකි වාසිදායක ස්ථාන බවට පත් ව තිබේ යැයි ප‍්‍රාන්ත පරිපාලනයේ මූලාශ‍්‍ර මගින් IBNLive වෙත ප‍්‍රකාශ කර තිබේ. නක්සල්වරු දිනපතාම තර්ජනයන් මතු කරමින් සහ මැතිවරණය වර්ජනය කරන ලෙස ප‍්‍රකාශ නිකුත් කිරීම නිසා දේශපාලන නායකයින්ට සිය මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු ගෙනයාම අපහසු වී ඇත. ග‍්‍රාමීය පෙදෙස්වල ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත කිසිදු ඡන්දයක් නොදැමීමට ඔවුහු කටයුතු කරති. පරිපාලනයට ඇති බලවත්ම තර්ජනය වන්නේ මැතිවරණ අපේක්‍ෂකයින්ට ආරක්‍ෂාව ලබා දීම සහ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වලට ජනතාව රැස්කරවා ගැනීමයි.

MLM පක්‍ෂ සහ සංවිධානවල නව ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් උදෙසා…

මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්‍ෂ සහ සංවිධානවල ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් උදෙසා, විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරය (RIM) බිඳවැටීමෙන් පසු නව ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් උදෙසා.

1 වෙනි විසඳුම

විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරයේ (RIM) මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්‍ෂ සහ සංවිධාන මගින් යැවූ පළමුවෙනි විසඳුම

2012 මැයි පළමුවැනිදා

1930 සිට අධිරාජ්‍යවාදී ක‍්‍රමය අතිශය දරුණු අර්බුද ඔස්සේ ගමන් කරමින් සිටී. අර්බුද සමග ගනුදෙනු කිරීමට සහ මැඩ පැවැත්වීමට දරණ වත්මන් ප‍්‍රයත්නයන් වලින් සිදුවන්නේ එය දරුණු ලෙස ගැඹුරු කිරීම සහ ව්‍යාප්ත කිරීම පමණකි.

මූල්‍ය ක්‍ෂේත‍්‍රයේ පහළවුණු ව්‍යූහාත්මක අර්බුදය ආර්ථික පරිහානිය ගැඹුරු කිරීමක් ඇති කිරීමට ආසන්න වෙමින් අනුක‍්‍රමයෙන් නිෂ්පාදන ක්‍ෂේත‍්‍රයට පැතිර ගියහ. අතිරික්ත වටිනාකම හැකිතාක් ඩැහැගැනීමට ලූහුබැඳීමෙහි සහ ලෝක වෙළඳපොළේ පොරබැදීමෙහි ඇති විෂම සංවර්ධනයේ නීති ඔස්සේ අර්බුදය ආරම්භ විය.

ධනවාදී සංවර්ධනය පැවතිමේ නීති තුළ අර්බුදයට එයටම අයත් සම්භවයක් ඇත. එය ලාභය සඳහා නිෂ්පාදනයේ සීමාවන්, නිෂ්පාදන බලවේගයන් සහ නිෂ්පාදන සම්බන්ධතාවයන් අතර ඇති ප‍්‍රතිවිරෝධතාවයන්, නිෂ්පාදනයේ සහ පෞද්ගලික අත්පත් කරගැනීම්වල සාමාන්‍යය සහ ගෝලීය ස්වභාවය ඇතුළු දෙයෙහි ප‍්‍රකාශනයන් වේ. ලෝක දර්ශනයට අනුව මින් අදහස් වන්නේ අතලොස්සක් අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් සතුව ධනය සහ අධිරාජ්‍යවාදය මගින් පීඩනයට ලක් කරන රටවල්වල මානව වර්ගයාගෙන් තුනෙන් එකක දරිද්‍රතාවය අතර, ධනේශ්වර පංතිය අත සතු ධනය සහ අධිරාජ්‍යවාදී රටවල්වල නිර්ධනීන් සහ මහජනතාව සාපේක්‍ෂ සහ නිරපේක්‍ෂ ලෙස හිඟමනට ඇද දැමීම අතර, පරපෝෂිත කොම්ප‍්‍රදෝරු ධනේශ්වර පංතියේ උතුරා යන පොහොසත්කම සහ අධිරාජ්‍යවාදය මගින් පීඩනයට පත් කරන රටවල්වල නිර්ධනීන් සහ පුළුල් බහු ජනතාවගේ කාලකණ්ණි තත්වය සහ සාගින්න අතර ඇති සදාකාලික පරතරයයි.

ක‍්‍රමය (සමාජ) මේ නීති මගින් පාලනය වෙන බව පැහැදිලිය, මේ ගතිකත්වයන්ට, හැක්කේ අර්බුදය තුළට යාම පමණකි, අධිනිෂ්පාදනය සහ ප‍්‍රාග්ධන අතිරික්තය මේ අර්බුදයේ සාධක බවට පත්වේ.

මුළුමනින්ම ආර්ථික අසමත්භාවයක සහ පිපිරීමක සංධිස්ථානය බවට පත් වන, වැඩිකරන ලද සහ අවදානම් සහගත ලාභාපෙක්‍ෂිත ‘‘වාණිජකරණය’’ පිළිබඳ සංසිද්ධිය මේ ක‍්‍රමයේ ගතිකත්වය මත පාවෙන අයිස් කුට්ටියෙහි කෙළවර වේ.

ආර්ථිකයේ – ‘‘වාණිජකරණය’’ – අර්බුදයේ ප‍්‍රධාන ක්‍ෂණික හේතුව වෙයි – කිසිදු පාලනයකට යටත් නො වීමට නැඹුරු වෙයි. එබැවින් ධනවාදය සහ එහි පාලක අධිරාජ්‍යවාදී බලවතුන් මේ අර්බුදයෙන් ගැලවීමට මුල්‍ය වෙළඳපොළ සහ ඉහළ වර්ධන අනුපාතයන් මගින් පිරිනමනු ලබන රැකියා අවස්ථාවන් පාලනය කරයි, චීනය, ඉන්දියාව සහ බ‍්‍රසීලය වැනි සමහර රටවල් සමග විසන්ධානගත වීමෙන් වුවද, තවදුරටත් සාර්ථකත්වයට පත් විය නොහැක.

මේ ප‍්‍රයත්නයන් අඩුවෙන් තක්සේරු නොකළ යුතු වුවත්, අළුත් සහ වඩා ඛේදජනක අර්බුද වලට ෙදාර විවර කරන, තාවකාලික ප‍්‍රතිලාභයකට වඩා යමක් ඔවුන්ට සහතික විය නොහැක.

ලෝකය තවම ශක්‍යතාවයන් දෙකකට මුහුණ දී සිටියි: ධනවාදයෙන් ඉවත්වීම හෝ ජනතාවගේ කාලකණ්ණි තත්වයන් තවදුරටත් දිග්ගස්සවමින් ප‍්‍රාග්ධනයේ යාන්ත‍්‍රණය ශක්තිමත් කරමින්, ඉහළ දමමින් මේ අර්බුදයට වේදනා සහගත තාවකාලික සහනයක් ලබා ගැනීමයි.

ලෝකය පුරා අධිරාජ්‍යවාදී ධනවාදීහු ගෝලීය පරිමාණයෙන් අධිරාජ්‍යවාදය නැවත පිළියෙල කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ පංතිය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ලාභය වෙනුවෙන් ශුභසිද්ධිය සුරක්‍ෂිත කර ගැනීමට මේ අර්බුදයෙන් වාසි ලබා ගනිති.

මෙය කම්කරුවන් සහ ජනතාව මත සැහැසි බරක් පැටවීමට මූලික වේ. පීඩක රටවල් සහ අධිරාජ්‍යවාදී යන රටවල් දෙවර්ගයෙහිම, විරැකියාව, රැකියා සුරක්‍ෂිත නොවීම සහ ජීවන වියදම ඉහළ යයි, සූරාකෑම නවීන ආකාරයේ වහළ් ක‍්‍රමයකට බලෙන් වැඩි කරයි, කම්කරුවන්ගේ අයිතීන් කපා දමා ඇත, වසර ගණන් අරගල හරහා දිනා ගත් සමාජ සාධනයන් මකා දමා ඇත, දැවැන්තක ලෙස සේවයෙන් පහ කිරීමෙන් ෆැක්ටරි වසා ඇත, ගොවියන් නටඹුන් බවට පත් කොට දිවි නසා ගැනීමට තල්ලූ කොට ඇත, සමාජීය වියදම් කප්පාදු කොට අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍යය පුද්ගලීකරණය වැඩි කොට ඇත, වාණිජකරණයේ සහ ලාභයේ න්‍යාය මූලික දෑ වන ජලය, වාතය, සූර්යාලෝකය… ආදියට පවා පතුරුවා ඇත.

අධිරාජ්‍යවාදී ලෝක වෙළඳ පොළෙහි අධිපතීත්වය සහ  භූදේශපාලනික යුද්ධෝපායික ප‍්‍රදේශ සඳහා පොරබදමින් මේ අර්බුද ගෙන යනු ලැබේ, නමුත් ප‍්‍රතිපත්තිවල ඒකාත්මික ලක්‍ෂණය අර්බුදය නිර්ධනීන් සහ ජනතාව මතට පැටවීම බව අතිශයින් පැහැදිලිය.

අධිරාජ්‍යවාදයේ ප‍්‍රතිපත්ති මගින් පාරිසරික සහ ස්වාභාවික විපත්ති යන්නෙන් හඳුන්වන, වඩ වඩාත් මහා විනාශකාරී ප‍්‍රතිවිපාක ක‍්‍රමය තුළම ඇති කරයි. අධිරාජ්‍යවාදය විද්‍යාව, සංස්කෘතික සහ අධ්‍යාපනික, තොරතුරු තාක්‍ෂණය, මාධ්‍යයන්ට ප‍්‍රවේශ වීම, සන්නිවේදනය, තරුණයින්ගේ නිදහස වැඩි කිරීම සහ කාන්තා විමුක්තියේ ක‍්‍රියාවලිය, යන ක්‍ෂේත‍්‍රයන්ගේ වර්ධනය අළුත් සහ සුවිනීත දම්වැල් බවට පත් කරයි. දැවැන්ත ලෙස බුද්ධිමතුන්ගේ විරැකියාව, සමාජ පාලනය සහ මිලේච්ඡත්වයේ අතිශය තියුණු ආකාරයන්, කාන්තා අයිතීන්ට සහ තරුණයින්ගේ පෙළ ගැසීමට නව මධ්‍යතන ප‍්‍රහාර  මේ අර්බුදයේ සන්දර්භයේ ප‍්‍රතිඵල වේ.

අධිරාජ්‍යවාදීන් අතර ඇති බල තුලනය අනිත්‍ය වේ. එකම සුපිරි බලවතා ලෙස එක්සත් ජනපදය තවම පැවතියද, එහි අර්බුද සහ ගොදුරු වල ප‍්‍රතිරෝධය මගින්, සැලකිය යුතු ලෙස එහි ධාරිතාව දුබල වී ඇත. යුරෝපා කණ්ඩායම්වලට මෙය තරමක අවකාශයක් සපයා ඇත. කෙසේ හෝ සමාන සාධක ඔවුන්ගේ තත්වයන්ටත් ඍණාත්මක ලෙස ගැටී තිබේ. මේ අර්බුදයට රුසියාව බලවත් ලෙස ගොදුරු වී නොමැත. චීනය සමග ඇති සිය හවුල හරහා සහ පැරණි සෝවියට් සංගමයේ ජනරජ සමග සම්බන්ධයන් දැඩි කර ගැනීමෙන්, ඔවුන් සමහර වාසි අත් කරගෙන ඇති අතර පොරය තුළ ඉදිරියට පැමිණ තිබේ. සමස්ත රහස් සන්ධානය තවමත් අන්තර්-අධිරාජ්‍යවාදී සම්බන්ධතාවල මූලධර්මය වේ. නමුත් අර්බුදය තුළ අධිරාජ්‍යවාදය, නව ලෝක යුද්ධයකට විභවතා මූලාශ‍්‍ර බවට පත්විය හැකි ප‍්‍රතිවිරෝධයන් සමග වර්ධනය වේ. අධිරාජ්‍යවාදී බලවතුන්, ප‍්‍රධාන වශයෙන් එක්සත් ජනපදය, ඔවුන්ගේ අභිලාශයන්ට අත්‍යවශ්‍ය වන හෝ ඒවා තර්ජනයට ලක්වන ලෝකයේ විවිධ කලාපවල ආක‍්‍රමණකාරී යුද්ධ, ආක‍්‍රමණ, සහ නව-යටත්විජිතවාදය මුදා හරියි, අවධාරණය කොට දක්වයි. ආයුධ සඳහා තරඟය පවත්වා ගනිමින් සහ වඩ වඩාත් විනාශකාරී යුධ උපකරණවලින් සජ්ජිත වෙමින්, මේ යුද්ධයන් වර්ධනය වීමේ දී, ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන්හි සහ මානව හිමිකම්හි නිදන්ගත කොට ඇති සියළු සීමාවන් අතික‍්‍රමණය කරයි.

පාර්ලිමේන්තු ක‍්‍රමයක් පවතින තැන්වල පවා, එක් විදියක හෝ වෙනත් ආකාරයක ෆැසිස්ට් පාලනය පීඩක රටවල්වල ධර්මතාවයක් බවට හැමවිටම පත් වී තිබේ. මෑත අවුරුදු වළදී, නවීන ෆැසිස්ට්වාදයේ ප‍්‍රවණතාවයක් අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් තුළත් වර්ධනය වේ. සෑම රටකම ඉතිහාසයේ ලාක්‍ෂණිකයන්ට, ස්වභාවයන්ට සහ සංස්කෘතීන්ට අනුව මෙය හැඩ ගැන්වේ. එය නැවත වරක් ධනේශ්වර රාජ්‍ය පාලනයේ ආකාරයක් වන ඒකාධිපති, වර්ගවාදී, දැඩි ආරක්‍ෂිත සහ පොලිස් රාජ්‍යයක් ඉදිකිරීමට වෑයම් කරයි.

අධිරාජ්‍යවාදය යනු දරිද්‍රතාවය, පිරිහීම සහ යුද්ධයයි. සමාජ ශුභ සාධනය, ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය සහ සාමය ප‍්‍රතිවිරුද්ධ තත්වය ආවරණය කරන වචන බවට වඩ වඩාත් පත් වී ඇති බව අර්බුදය මගින් අනාවරණය කරයි.

අධිරාජ්‍යවාදයේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුද සහ නිර්ධන පංතිය සහ පුළුල් බහුජනතාව මත එහි ගැටීම ලෝක පරිමාණයේ අරගල සහ කැරලි රැල්ලක් පුබුදු කොට ඇත.

අධිරාජ්‍යවාදය මගින් පීඩනයට පත් කරන රටවල් තුළ, විරෝධතා, කැරලි සහ විමුක්ති අරගල නව නැග්මකින් සහ නව උදාවකින් යුතුව අරාබි රටවල්වල සහ පර්සියානු ගල්ෆ් කලාපයේ පෙනෙන්නට තිබේ. තරුණ ජනතාව, නිර්ධනීහු සහ පොදු ජනතාව, සමහර තත්වයන් හිදී, කම්කරු අංශයන් සංවිධානය කොට, අධිරාජ්‍යවාදයට යටහත් පහත් ඒකාධිපති පාලනයන්ට පහරදී පෙරළා දැමීම ස්ථීර දෙයක් බව පෙනී යයි. මෙය නව අධිරාජ්‍ය-විරෝධී, යුදෙව්වාදයට-එරෙහි, වැඩවසම්-විරෝධී, නව-ප‍්‍රජාතාන්ත‍්‍රික විප්ලවයන්ට මග පාදනු ඇත.

ව්‍යාජ අධිරාජ්‍ය-විරෝධී රාජ්‍යයන් වන, ලිබියාව, සිරියාව, ඉරානය සහ විවෘතවම අධිරාජ්‍යවාදී ඒවා වන සෞදි අරාබිය, බහරේන්, යේමන්, මොරොක්කෝ, ඇල්ජීරියාව එමෙන්ම ප‍්‍රතිගාමී ක‍්‍රෑර පාලකයන් නැවත ප‍්‍රතිස්ථාපනය කළ ටියුනිසියාව සහ ඊජිප්තුව සමූලඝාතන සහ මර්ධනයන් මුදා හරියි. ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයේ ධජය යටතේ සැඟවීගෙන අධිරාජ්‍යවාදය මේ අරගලවලට මැදිහත්වී ඒවා කළමනාකරණය කොට අවිශ්වාසහගත පාලනයන් ඉවත් කොට නව පාලනය සමග කසිකබල් අතවැසියන් ප‍්‍රතිස්ථාපනය කරයි. ඔවුහු යුද්ධයක් දියත් කොට ලිබියාව අත්පත් කර ගත්හ. නමුත් ‘‘අරාබි වසන්තයේ’’ රැල්ල දිගටම පවතියි. ගෝලීයව ඔවුහු අධිරාජ්‍යවාදය සහ ජනතාව අතර ඇති යුද්ධයේ නව පෙරමුණක් ලෙස වැදගත් ස්ථානයක් අත් කර ගෙන තිබේ. ඉරාකයේ, ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සහ පලස්තීනයේ පවතින ඒවාට ඔවුහු සම්බන්ධ වෙති. මේ රටවල්වල, අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ සහ යුදෙව්වාදීන්ගේ අත්පත්කරගැනීම සහ ආක‍්‍රමණයන් බරපතල විරෝධතාවයන්ට මුහුණ දී තිබේ. මෙය ඔවුන්ට සිය අත්පත්කරගැනීමේ සැලසුම් නැවත සැකසීමට බල කොට ඇති අතර ඔවුන්ගේ අරමුණු ඉෂ්ට කරගැනීමේ දැඩි ක‍්‍රමවේදයෙන් ඔවුන්ව වළක්වා ඇත. අරාබි සහ බටහිර ආසියානු කලාපයට ඔබ්බෙන් වූ ලතින් ඇමෙරිකාව, අප‍්‍රිකාව සහ අනෙකුත් ආසියානු කලාපයේ ජනතාව ඔවුන්ගේ ජීවනෝපායන්ට පහරදීමට විරෝධය දැක්වීමට පිට පිටම වීදි බැස තිබේ. චීනයේ අනවරත කම්කරු වර්ජන සහ ගොවි අරගල සඳහන් කළ යුතුය.

අපි මේ අරගල සහ විරෝධතාවල නව රැල්ල තුළ, හැම කල්හිම ප‍්‍රතිගාමී පාලක පංතියට සහ ඔවුන්ගේ හාම්පුතුන් වන අධිරාජ්‍යවාදයට, ප‍්‍රධාන වශයෙන්ම එක්සත් ජනපදය වෙනුවෙන් නව යදම් සහ නව ගැත්තන් මතු කිරීමට ජනතා අරගලවල ව්‍යාඝ‍්‍රයා කර පින්නාගෙන යන බටහිර සහ ඉස්ලාම්වාදී ප‍්‍රවාහයන්ට විරුද්ධව, ජනතාවගේ විමුක්තිය උදෙසා සිදු වන අරගල සහ නව ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය, සමාජවාදය සහ කොමියුනිස්ට්වාදය කරා දිවෙන අරගලවලට සහය දීම සහ ඒවා ශක්තිමත් කිරීම කළ යතු වෙමු.

අසහනකාරීත්වයේ රැල්ල, අධිරාජ්‍යවාදී රටවල ලක්‍ෂ ගණන් තරුණයින් සම්බන්ධ වන කැරලි සහ අරගල දල්වා ලීම වත්මන් ලෝකයේ ප‍්‍රභේදක අංගයකි. අධිරාජ්‍යවාදී බලකොටු හෙල්ලූම් කවන, නිර්ධන පංතික තරුණයින්ගේ උද්දීපනය වන නැගීසිටීම්, නව පරපුරක ප‍්‍රවේශය සනිටුහන් කරයි. අනාගතයක් නොමැති ජීවිතයකට මුහුණ දෙමින්, ඔවුන්ගේ කැරලි හරහා ‘‘කැරලි ගැසීම යුක්ති සහගතයි’’ කෑ ගසා කියන ඔවුහු ධනවාදයට අනාගතයක් නැත යන්න ප‍්‍රකාශ කරති. දැන් උණු වී ඇති, සමාන්තර ව ඇති, මේ වර්ධනය කම්කරු අරගලවල නැගීමට ඈඳී ඇත. විශේෂයෙන්ම අර්බුදය මගින් දරුණු ලෙස පහර දුන් ග‍්‍රීසිය, ස්පාඤ්ඤය, ඉතාලිය යනා දී රටවල, මහා වැඩ වර්ජන සමස්ත කම්කරු ව්‍යාපාරයේ ක‍්‍රියාකාරිත්වයට අඬ ගසා තිබේ.

නැගෙනහිර යුරෝපයේ කම්කරු අරගලවල නව වර්ධනයක් තිබී තිබුණු, වියරු ධනවාදයේ ඇම ලෙස වූ ව්‍යාජ සමාජවාදී රාජ්‍යයන් කඩා වැටීමත් සමග, පෙර තිබුණු තත්වයට වඩා බෙහෙවින් නරක වූ ක‍්‍රමයන් බවට ක්‍ෂණිකව පරිවර්තනය වීමට එකතු විය.

වඩාත් හොඳ ජීවිතයක් අපෙක්‍ෂාවෙන් සංක‍්‍රමණිකයින්ගේ නව රැල්ලක් අධිරාජ්‍යවාදී රටවලට විශාල වශයෙන් ඇදී යයි. ඔවුහු මේ රටවල් නිසා ඇති වී ඇති දරිද්‍රතාවයෙන් සහ විනාශකාරී යුද්ධවලින් පලා යති. බොහෝවිට සුසාන භූමි බවට පරිවර්තනය වන මුහුදු හරහා ඔවුන්ගේ ගමනාන්තයට ළඟා වීමට ඔවුන්ට සිය ජීවිත අප‍්‍රමාණ දුක් කන්දරාවන් තුළ අවදානමේ හෙළන්නට සිදු වේ. අධිරාජ්‍යවාදීහු කුරිරු සංක‍්‍රමණික-විරෝධී නීති සහ වර්ගවාදයෙන් ප‍්‍රතිචාර දක්වති. පොලිස් රාජ්‍යයන් වල, නවීන ෆැසිස්ට්වාදය මතු වීම, වර්ධනය වන වාර ගණනකින් යුතුව ආක‍්‍රමණකාරී යුද්ධ සහ සංක‍්‍රමණික-විරෝධී නීති වලට ජනතාව ෆැසිස්ට්-විරෝධී සහ වර්ගවාදයට-එරෙහි, යුද්ධවලට එරෙහි පුළුල් ව්‍යාපාර මගින් පොදු ජනතාව ප‍්‍රතිචාර දක්වනු ලැබේ.

මෙය නව රැල්ලක ලෝක නිර්ධන පංති විප්ලවයක විභවතාවයක් වර්ධනය වීමේ සහ පහළ වීමේ සන්දර්භයයි. එය සතුව මාඕවාදී පක්‍ෂ විසින් නායකත්වය දෙනු ලබන මහජන යුද්ධවල සමුද්දේශ ලක්‍ෂයක් සහ යුද්ධෝපායික නැංගූරමක් ඇත.

මෙය සඳහා, විශේෂයෙන්ම තුර්කිය සහ දකුණු ආසියාව, එයට විභවයක් තිබෙන ලතින් ඇමෙරිකාව, සහ ලෝකය මුළුල්ලේම, මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී (MLM) කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂ සංවිධානය කිරීමත් සමග අපි නව මහජන යුද්ධ කිහිපයකට සූදානම එක් කළ යුතු වෙමු. මේ රාමුව තුළ, අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් තුළ නව මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂ විප්ලවීය අරගල තුළ සෑහෙන තරම් පිම්මක් සඳහා විභවතාවය සහ ලෝක නිර්ධන පංති විප්ලවයේ ධාරාවන් දෙකක එක්සත් කම නියෝජනය කරයි: ඒ අධිරාජ්‍යවාදී රටවල සමාජවාදී විප්ලවය සහ අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් පීඩනයට පත් කරන රටවල් තුල, සමාජවාදය කරා දිවෙන, නව ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී විප්ලවයයි.

මේ සියල්ල ලෝකය තුළ මූලික ප‍්‍රතිවිරෝධය අධිරාජ්‍යවාදය සහ පීඩිත ජනතාව අතර බව පෙන්වන්නේ, නිර්ධන පංතිය සහ ධනේශ්වර පංතිය අතර සහ අන්තර්-අධිරාජ්‍යවාදී අතර යන ප‍්‍රතිවිරෝධයන් දෙකත් තියුණු වන අතරයි. අර්බුදය තුළ මෙය වැඩිවෙමින් පවතින අතර විප්ලවය ප‍්‍රධාන ප‍්‍රවණතාවය වේ.

වත්මන් ජාත්‍යන්තර තත්වයේදී කොමියුනිස්ට්වාදීන්ගේ කාර්යය වනුයේ විවිධ රටවල විප්ලවය සිදු කිරීමයි, මන්දයත් අර්බුදයට එකම විසඳුම විප්ලවය වන බැවින්, අධිරාජ්‍යවාදයෙන් සැනසීම ලබා ගත හැකි එකම විධිය සහ නිර්ධන පංතිකයින්ගේ සහ පීඩිත ජනතාවගේ අරගලවල අත්‍යන්ත අරමුණ සාක්‍ෂාත් කර ගත හැකි එකම මාවත විප්ලවය වන බැවිණි.

මෙය විසින්, විප්ලවය උදෙසා සටන් වදින පක්‍ෂයක් වශයෙන්, නිර්ධන පංතියේ සහ සියළුම මිනිසුන්ගේ නියාමක අරටුවේ පෙරමුණු බල ඇණියක් ලෙස, නව පන්නයක කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයක් ලෙස, සෑම රටකම මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂ ශක්තිමත් කිරීම සහ ගොඩ නැගීම ඉල්ලා සිටියි.

අධිරාජ්‍යවාදය මගින් පෙළන රටවල්වල මහජන යුද්ධයේ යථා දර්ශනය ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටී. ඉන්දියාව තුළ, ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (මාඕවාදී) මගින් නායකත්වය දෙන මහජන යුද්ධය සතුරාගේ පෙර නොවූ විරූ ප‍්‍රහාර අභිමුව නොසැලී සිටින අතර විහිදීමට සහ ඉදිරියට යෑමට හැකි වී තිබේ. පිලිපීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය විසින් නායකත්වය දෙනු ලබන පිලිපීනයේ මහජන යුද්ධය ඉදිරියට ගමන් කරන අතර ලෝක විප්ලවීය රැල්ලේ වැදගත් කොටසක් ලෙස ස්ථාපිත වී ඇත. සභාපති ගොන්ෂාලෝ විසින් නායකත්වය දුන් පේරු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ, පේරු හි මහජන යුද්ධය, සමස්ත ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරය උදෙසා මතවාදී සහ යුද්ධෝපායික ප‍්‍රදීපයක් ලෙස පවතී. සතුරාගේ ප‍්‍රහාර සහ පක්‍ෂය තුළම සිටින සංශෝධනවාදීන් නිසා එහි පසුබැස්මක් තිබුණද, මේ වැටකඩොලූ මැඩ පැවැත්වීමේ අරගලය අප‍්‍රතිහතව කරගෙන යයි. නේපාලයේ දස අවුරුදු මහජන යුද්ධය ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය සහ අත්දැකීම් වලින් පොහොසත් වන අතර නව ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී විප්ලවයේ ජයග‍්‍රහණය දෙසට ඉතා වැදගත් ප‍්‍රගමනයක් ඇති කළහ. මෑත අවුරුදු වළදී, කෙසේ හෝ, ප‍්‍රචණ්ඩා සහ බට්ටරායිගේ ප‍්‍රමුඛත්වයෙන්, මහජන යුද්ධය සහ විප්ලවය පාවාදීමේ සංශෝධනවාදී මාවත හෙලිදරවු විය. එක්සත් නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (මාඕවාදී) [UCPN(M)] තුළ මාඕවාදීහු එම මාවතට එරෙහිව කැරලි ගැසීමෙන් සහ පක්‍ෂයේ බාහිර සහ අභ්‍යන්තර, මධ්‍යගතවාදී දෙගිඩියාවට එරෙහිව දැඩිව නැගී සිටිමින් විප්ලවය ආරක්‍ෂා කොට එහි ගමන නැවත ඇරඹිය යුතුය. තුර්කියේ, මාඕවාදීහු නායකත්වය දෙන විප්ලවීය අරගලය, යුරෝපීය අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් සහ බටහිර ආසියාවේ ප‍්‍රතිගාමීන් විසින් පාලනය කරන රාජ්‍යයන්, යන ජාත්‍යන්තර තර්ජන දෙකක් අතර පිහිටා ඇති ඒ රටේ තත්වයන්ට ගැලපෙන ලෙස මහජන යුද්ධය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටී. දකුණු ආසියාව සහ ලතින් ඇමෙරිකාව තුළ, මහජන යුද්ධ නව මුලපිරීම් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර දිගටම සිදු කෙරීගෙන යයි. නිර්ධන පංති ජාත්‍යන්තරවාදය භාවිතයට යෙදවීම, මහජන යුද්ධ සහ විප්ලවීය අරගල ප‍්‍රචලිත කිරීම සහ ඒවාට සහය දීම වනාහි ලොව පුරා කොමියුනිස්ට්වරුන්ගේ කාර්යභාරයක් වේ.

අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් වල, ඡන්ද ක‍්‍රමය, පාර්ලිමේන්තුවාදය සහ දේශපාලනික සහ වෘත්තීය සමිති ප‍්‍රතිසංස්කරණ අර්බුදය තුළ වැඩි වේ, මෙය හරහා සංශෝධනවාදය බංකොලොත් භාවයට පත් වේ. ධනේශ්වර පංතිය පෙරළා දමා බලය අත්පත් කරගැනීමට විප්ලවීය සංවිධානයක සහ විප්ලවීය යුද්ධෝපායක අවශ්‍යතාවය වේගයෙන් ඉහළ යන අතර කම්කරු සහ මහජන ව්‍යාපාර බලවත් වේ. නිර්ධන පංතියට බලය නැති තාක් කල් ඔවුන්ගේ ඉරණම යහපත් තත්වයට පත් වේ යැයි සිතීම මායාවක් ය යන මතය වැඩි වෙමින් තිබේ. කම්කරු අරගල සහ නිර්ධන පංතිකයින්ගේ සහ තරුණ ජනයාගේ නැගිටීම්, අධිරාජ්‍යවාදී ධනවාදීන්ගේ රජයන් සහ රාජ්‍යයන් පෙරළා දමා, නිර්ධන පංතිකයින් විසින් බලය අත් පත් කර ගත යුතුයැයි යන යථාදර්ශනය තුළ මනාව සමායෝජනය විය යුතුය වර්ධනය විය යුතුය.

මේ අවශ්‍යතාවයන් යථාර්ථයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට, මේ සංචලන විප්ලවයක් බවට පත් කිරීම පිණිස, එක් එක් රටවල්වල සුවිශේෂ තතත්වයන්ට අනුව තෝරා ගන්නා ලද, කැරැල්ලක් ඇති කිරීමෙන් විප්ලවීය යුද්ධය මස්තක ප‍්‍රාප්ත කර ගැනීමේ මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී යුද්ධෝපායෙන් යුක්තව, නිර්ධන පංති විප්ලවයක් උදෙසා, පංති අරගලයේ ගිනි දැල්ලෙන් සහ මහජනයා සමග සමීප සම්බන්ධතාවයකින් යුක්ත වූ, මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂ බිහි කිරීම අපිට අවශ්‍ය වේ.

දේශපාලන බලය අත්පත් කර ගැනීම ඉලක්ක වුණු සහ සෑම ක්‍ෂේත‍්‍රයකම පංති අරගලයට නායකත්වය දිය හැකි, මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මාඕවාදය මත පදනම් වුණු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂ සෑම රටක් තුළම අපට අවශ්‍ය කරයි.

පංති අරගලය උදෙසා විද්‍යාත්මක සහ අධිෂ්ඨාන සහගත නායකත්වයක මේ අවශ්‍යතාවයට පිළිතුරු සැපයීමට සෑම රටකම මාඕවාදී කොමියුනිස්ට්වරු, සෑම වර්ගයකම සංශෝධනවාදී සහ ප‍්‍රතිසංස්කරණවාදී, හෝ පොතේ ගුරුවාදී සහ අන්තවාදී අපගමනයන්ට, ඔවුන්ගේ සෑම ස්වරූපයකටම එරෙහිව සටන් කිරීමෙන් පිළිතුරු සැපයීමට ප‍්‍රයත්න දැරිය යුතුය.

කීර්තිමත් පැරිස් කොමියුනයේ උපත මගින්, ඔක්තෝබර් විප්ලවයේ මුදුන හරහා, චීන විප්ලවය සහ ශ්‍රේෂ්ඨ නිර්ධන පංතික සංස්කෘතික විප්ලවය ආදී වසර 140 ක් මුළුල්ලේ වූ අරගල සහ විප්ලවයන්ගේ අතිමහත් අත්දැකීම් ප‍්‍රමාණය මත අපේ පංතියට විශ්වාසය තැබිය හැකිය. අපි අපේ ජයග‍්‍රහණයන් සහ පරාජයන්, අපේ නිවැරදිබවින් සහ එමෙන්ම වැරදීම්වලින් යන දෙවයෙන්ම උගත යුතුය.

හැමවිටම සිය සමස්ත ඉතිහාසය තුළ, කොමියුනිස්ට්වරු, නිර්ධන පංතියේ සහ පීඩිත ජනතාවගේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් බලාපොරොත්තුව එය ඉදිකොට, සහභාගි වී තිබේ. පළමු, දෙවන සහ තුන්වන ජාත්‍යන්තර නොමැතිව, කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයට ලෝකයේ සෑම අස්සක් මුල්ලකටම පැතිරීමට, එය මගින් සාක්‍ෂාත් කරගෙන තිබෙන එහි ශ්‍රේෂ්ඨ ජයග‍්‍රහණයන් හෝ, එහි තාවකාලික පරාජයන්ගෙන් පාඩම් උගෙන ගැනීමට යන මේ කිසිවක් සිදු කළ නොහැකි වනු ඇත.

මාඕ සේතුංගේ යුද්ධය ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරය තුළ කෘෂෙව්ගේ සංශෝධනවාදය ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂ යළි පිබිදවීමට මං සැලසූ ජාත්‍යන්තර යුද්ධයකි.

මාඕගේ මරණයෙන් පසු සහ ශ්‍රෙෂ්ඨ නිර්ධන පංතික සංස්කෘතික විප්ලවය අවසන් වීමෙන් පසු, විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරය (RIM) ලෝකය තුළ මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදීන්ට ජාත්‍යන්තර පරිමාණයෙන් එක්සත් වීම ආරම්භ කිරීමට, නව කොමියුනිස්ට් ජාත්‍යන්තරයක් දෙසට ගමන් කිරීම නැවත ඇරඹීමට ඉඩ සැළසූහ.

අද, විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරයේ බිඳවැටීමට සහ අර්බුදයට මුහුණ දෙමින්, අපි විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරයේ ධනාත්මක සහ නිශේධාත්මක අත්දැකීම් මත මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්‍ෂ සහ සංවිධානවල ජාත්‍යන්තර සංවිධානය නැවත ගොඩ නැගිය යුත්තේ වෙමු. වත්මන් තත්වය, දේශපාලනමය සහ සංවිධානමය පිම්මක් උදෙසා, විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරය තුළ සහ පිටත, සියළුම මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්‍ෂ සහ සංවිධාන මේ නව සංවිධානය තුළ එක්සත් වීමේ අවශ්‍යතාවය විදහා දක්වයි. මෙය නව ශතවර්ශයේ පංති අරගලයේ අග‍්‍රස්ථානයේ දී කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරය අතරට යෙදවීම අත්‍යවශ වේ. මෙලෙස නිර්ධන පංතිකයින්ගේ සහ පීඩිත ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන්, අධිරාජ්‍යවාදයේ අර්බුදයේ ඝට්ටනයට මුහුණ දීමෙන්, හමු විය හැක.

සියළුම පැරණි සහ අළුත් කසල, සංශෝධනවාදය පමණක් නොව සුළු ධනේශ්වර විප්ලවවාදීන් සහ ‘‘තාත්විකවාදීන්’’ යැයි තමන්වම සඳහන් කර ගන්නන් ඉවත ලන, උසස් බවට පත්විය හැකි, නිර්ධන පංතිකයින්ගේ සහ පීඩිත ජනතාවගේ සමෝධානික අංගයක් බවට පත් විය හැකි, විප්ලවීය න්‍යාය විප්ලවීය භාවිතාව බවට පරිවර්තනය කරන, පංති අරගලය තුළ රැඳී සිටින සහ ක‍්‍රියාකාරී වන අව්‍යාජ මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්‍ෂ සහ සංවිධාන සමග නව ජාත්‍යන්තර සංවිධානය සමගි විය යුතුය.

මේ නව ජාත්‍යන්තර සංවිධානය ගොඩ නැගීමට අපි සංශෝධනවාදයෙන් සහ එහි සියළු වේශයන්ගෙන් විශේෂයෙන්ම වත්මන් අර්බුදයට සහ විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරයේ බිඳවැටීමට මග පෑදූ, එක්සත් ජනපදයේ විප්ලවීය කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ බොබ් එවේකියන්ගේ පශ්චාත්- මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී ‘නව සංකලනය’ සහ එක්සත් නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ (මාඕවාදී) ප‍්‍රචණ්ඩා/බට්ටරායි විසින් ඉදි කළ සංශෝධනවාදී මාවතෙන් කැඞී යා යුතුය.

මේ සංවිධානයට පණ දෙන දේශපාලන පක්‍ෂ සහ බලවේග මගින් බෙදාගන්නා අවස්ථාවන්ට සහ විධික‍්‍රමයන්ට අනුරූපව අභ්‍යන්තර ජීවිතය පවතින, විශේෂයෙන්ම CoRIM (RIM කොමිටිය) හි ධනාත්මක සහ නිශේධාත්මක අත්දැකීම් වලින් ගුරුකම් ගන්නා, විධායක මධ්‍යස්ථානයක් නව ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ තිබිය යුතුය.

මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී කොමියුනිස්ට්වාදීන්ගේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය නිර්ධන පංතිකයින්ගේ සහ පීඩිත ජනතාවගේ ජාත්‍යන්තර අධිරාජ්‍ය විරෝධී සන්ධානයේ, පෙරමුණෙහි අරටුව විය යුතුය.

එය මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂ වලට මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මාඕවාදය පිහිටවීමට සහ සංවර්ධනය කිරීමට, ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයේ නව සමගියක් සාක්‍ෂාත් කර ගැනීමට, ලොක ව්‍යාප්ත ජනතා අරගලවලදී එය පෙරමුණේ තැබීමට, සහ නව රැල්ලක ලෝක විප්ලවයේ විභවතාවය මුළුමනින්ම නිදහස් කරන්නට සහ සාක්‍ෂාත් කරගන්නට ඉඩ හරිනු ඇත.

අධිරාජ්‍යවාදයට අනාගතයක් නැත! අනාගතය කොමියුනිස්ට්වාදයට අයත්ය!

අත්සන් කොට බෙදා හරින ලද්දේ:
ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂමය (මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී) [නක්සල්බාරි]
ඇෆ්ගනිස්ථාන් කොමියුනිස්ට් (මාඕවාදී) පක්ෂ ය
මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ය – ඉතාලිය

ABar-11

 

2 වන විසඳුම

ලෝකයේ මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්‍ෂ සහ සංවිධාන වල ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයක් සඳහා විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරයේ (RIM) මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්‍ෂ සහ සංවිධාන මගින් යවනු ලැබූ 2 වන විසඳුම

2012 මැයි පළමුවෙනිදා

මෙ සන්දර්භය තුළ මාඕවාදී පක්‍ෂ විසින් නායකත්වය දෙනු ලබන මහජන යුද්ධවල සමුද්දේශ ලක්‍ෂයක් සහ යුද්ධෝපායික නැංගූරමක් සමග නව රැල්ලක ලෝක නිර්ධන පංති විප්ලවයක් විභවතාවයක් සංවර්ධනය වේ, පහළ වේ.

අධිරාජ්‍යවාදී ගෝලීයකරණයේ විනාශයන්, ආක‍්‍රමණකාරී යුද්ධ සහ අධිරාජ්‍යවාදී ක‍්‍රමයේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුද නිර්ධන පංතිකයින් සහ පීඩිත ජනතාව මත ගැටෙන අතර ලෝක ව්‍යාප්ත අරගල සහ කැරලි රැල්ලක් පුබුදු කර තිබේ. මේ විභවතාවය සාක්‍ෂාත් කර ගැනීම අත්‍යන්තයෙන්ම මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්‍ෂ සාර්ථකව ජාත්‍යන්තර සහ ජාතික මට්ටමේ ඔවුන්ගේ විප්ලවීය කාර්යභාරයන් ඉෂ්ට කර ගන්නේ කෙසේද යන්න මත පදනම් වේ. ඔවුන්ගේ අවබෝධය සහ අත්දැකීම් කැටි කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ශක්‍යතාවෙහි සංවර්ධනය ලොව පුරා කැරලිකාරී ජනතාවට එක්සත් විප්ලවීය පණිවිඩයක් ගෙන යාමේදී, තීරණාත්මක වනු ඇත.

අවාසනාවට මේ කාරණයේදී පසුබෑමක් තිබේ. දැනට අක‍්‍රීයව ඇති, විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරය (RIM) තුළ වූ මේ අර්බුදය මගින් මෙය බරපතළ ලෙස සංයුක්ත කරන ලදි.

මේ තත්වය තුළ විප්ලවීය කාර්යභාරයන් මුදුන් පමුණුවා ගැනීමට සහ නිර්ධන පංතියට සහ අරගල කරන ජනතාවට මාඕවාදීන්ගේ සාමූහික අදහස් ගෙනයාමට ආධාර දිය හැකි ඵලදායී ජාත්‍යන්තර මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී සංවිධානයක් ගොඩනැගීම සඳහා වැඩ කිරීමට පියවරක් ගැනීම අවශ්‍ය වේ. එමනිසා, අපි ලෝකය පුරා වූ මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්‍ෂ සහ සංවිධාන වල නව සම්මේලනයක් පැවැත්වීම දෙසට ගමන් කළ යුතු වෙමු. මේ සම්මේලනය මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මාඕවාදය මත පදනම් වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් ගොඩනැගීමේ කර්තව්‍යය දැරිය යුතුය. මේ කාර්යයේදී RIM හි ධනාත්මක සහ නිශේධාත්මක අත්දැකීම්, එය විද්‍යාමාන වූ දශක තුනකට ආසන්න කාලය තුළ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් ලෙස ඉදිකිරීමේදී සහ ක‍්‍රියාකාරීවීමේදී දෙනු ලැබූ අත්දැකීම්, මගින් දැනුවත්ව සිටිය යුතු වීම කාලෝචිත වේ. සම්මේලනය සඳහා වැඩ කිරීමේ සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් ගොඩනැගීමේ අංගයක් ලෙස මේ අත්දැකීම්වල කොටස් කරුවන් වී තිබෙන සියළුම පක්‍ෂ සහ සංවිධාන මගින් තනන ලද සම්පිණ්ඩනයක් අපට අවශ්‍ය කරයි. සමහර ප‍්‍රමුඛ කාර්ය භාරයන් අපි ඉදිරියට දමන්නෙමු.

1. 1976 දී මාඕ සේතුංගේ මරණයත් සමග, චීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය (CPC) සංශෝධනවාදී පක්‍ෂයක් බවට පිරිහීම හේතුවෙන්–චීන සංශෝධනවාදීහු නිර්ධන පංති දේශපාලන බලය පෙරලා දමා, සමාජවාදය පහත හෙළා, විප්ලවීය චීනය ප‍්‍රතිගාමී චීනයක් බවට පරිවර්තනය කොට, හමුදා කුමන්ත‍්‍රණයක් හරහා දේශපාලන බලය අත්පත් කර ගත්හ. තවදුරටත්, ඇල්බේනියා කම්කරු පක්‍ෂය තුළ පැන නැගුණු හෝක්සාවාදී සංශෝධනවාදී මාවත, ලෝකය පුරා සැලකිය යුතු ප‍්‍රමාණයක කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂ සහ සංවිධාන ගණනාවකට බලපෑම් කරන ලදුව, ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයට බරපතළ බැට දීමක් ඇති කොට අවසානයට පත් වූහ.

මේ පරාජයන්ගේ සන්දර්භය නොතකා, චීන හෝ හෝක්සා ප‍්‍රභේදයේ සංශෝධනවාදය යන මේ දෙකින් එකක්වත් අනුගමනය නොකළ, මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී පක්‍ෂ සහ සංවිධාන කිහිපයක්, සංඛ්‍යාත්මකව කුඩා වුවද, 1980 දී මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී පක්‍ෂ සහ සංවිධාන වල පළමු ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය පැවැත් වූ අතර ලෝකයේ නිර්ධනීන්ට සහ පීඩිත ජනතාවට ආමන්ත‍්‍රණයක් යන, ඒකාබද්ධ ප‍්‍රකාශනය නිකුත් කළහ. මේ සම්මේලනය ස්ථාවර ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් සෑදීම පිණිස ප‍්‍රතිඵලයක් ලබා නොදුන්නද එය 1984 දී දෙවන ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය සඳහා පසුබිම සකස් කළහ.

1. 1984 මේ දෙවන සම්මේලනයේදී RIM පිහිටුවීම චීන විප්ලවයේ පරාජයෙන් පසු ගිලී තිබුණු අර්බුදය මගින් විශද වුණු තත්ත්වය තුළ ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයේ අවශ්‍යතාවයන්ට සහ මතවාදීමය, දේශපාලනමය සහ සංවිධානමය අවැසියාවන්ට ට පිළිතුරු සැපයූ ධනාත්මක ජාත්‍යන්තරමය, න්‍යායික සහ ප‍්‍රායෝගික ප‍්‍රයත්නයකි. විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරයේ ප‍්‍රකාශනය මේ සම්මේලනය මගින් නිකුත් කරනුු ලැබූහ – මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මාඕවාදය (එකළ එය මාඕසේතුං චින්තනය ලෙස හැඳින්විණි) තුළ පදනම්ව සහ නව රුසියානු සහ චීන සංශෝධනවාදීන්ට (එමෙන්ම හෝක්සාගේ ආධානග‍්‍රාහී – සංශෝධනවාදය) එරෙහි වූ ප‍්‍රතිපත්ති සහිතව – ව්‍යාපාරය ප‍්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට මූලික මතවාදීමය – දේශපාලනමය රාමුවක් සපයනු ලැබූහ.

2. පසුගිය දශක තුනක කාලයේ අරගලවල RIM, මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මාඕවාදය මත පදනම්ව තිබුණු බැවින්, ප‍්‍රතිපත්ති සහගත සහ තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමට තරම් වටිනා වැදගත් න්‍යායික සහ ප‍්‍රායෝගික ප‍්‍රතිලාභයන් අත්පත් කර ගත්හ. ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස, සිය ඌනතාවයන් සහ අඩුලූහුඬුකම් තිබියදීත්, RIM හි ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයේදී සහ විස්තීර්ණ කරන ලද රැස්වීමේදී (විප්ලවීය ජාත්‍යන්තරවාදී ව්‍යාපාරයේ ප‍්‍රකාශනය, මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මාඕවාදය දිගුකල් දිනේවා, සහ සහස‍්‍ර විසඳුම වැනි ) ලේඛණ නිකුත් කරනු ලැබූ අතර, මේ සියල්ල ව්‍යාපාරයේ ප‍්‍රගමනයට වැදගත් න්‍යායික දායකත්වයක් සැපයූහ. ආචාර්ය අබිමායෙල් ගුස්මාන් ආරක්‍ෂා කර ගැනීමේ ඓතිහාසික ව්‍යාපාරය ඇතුළුව, පේරු හි මහජන යුද්ධයට සහ පේරු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයට, නේපාලයේ මහජන යුද්ධය ආරම්භ කිරීමට සහ එය දස වසරක් මුළුල්ලේ පවත්වාගෙන යාමට, ජාත්‍යන්තරවාදීමය සහයෝගය ලබා දීමට ව්‍යාපාරයෙහි සහ විවිධ රටවල එහි පක්‍ෂ සහ සංවිධානවල මතවාදීමය සහ දේශපාලනමය අවබෝධයන් සහ විශ්ලේශණයන් ගැන දැනුවත් වීමට ඉඩ හළ, දිනා ගැනුමට ලොවක් ඇත සඟරාව භාෂා ගණනාවකින් පළ කිරීම, සහ ප‍්‍රකාශන නිකුත් කිරීම ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරය තුළ RIM විසින් විශිෂ්ඨ ක‍්‍රියාකලාපයක් ඉටු කරනු ලැබූ බව සනිටුහන් කළහ.

3. RIM හි ආරම්භක සම්මේලනය නව පන්නයක කොමියුනිස්ට් ජාත්‍යන්තරයක් ඉදිකිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිගෙන තිබුණි. මෙය සාක්‍ෂාත් කර ගැනීමට, RIM හි ප‍්‍රකාශනය නිවැරදිව වත්මන් ලෝකයේ සංකීර්ණ යථා තත්වයන්ට එය මගින් මතු කරන අභියෝගයන්ට අනුකූල වූ, පොදු මාවතක  සහ ජීව්‍යමය සංවිධානමය ආකාරක නියැලීමේ නිවුන් කාර්යයන් නිවැරදිව හඳුනා ගත්හ.

4. කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයට පොදු මාවතක් සඳහා දළ ප‍්‍රස්තුතයක් පිළියෙල කිරීම ඇතුළුව, කොමියුනිස්ට්වරුන්ගේ මතවාදී, දේශපාලනමය, සංවිධානමය එක්සත්කමට ආධාර කිරීමේ ක‍්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් වැඩ කිරීමේ කාර්ය භාරය සමග – කළලමය දේශපාලන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස පිළිසිඳුණු – අභ්‍යන්තර RIM කමිටුව පිහිටවනු ලැබූහ. නමුත් මෙම කාර්ය CoRIM (RIM කමිටුව) මගින් ඉෂ්ට කර ගැනීමට අපොහොසත් වූ අතර මේ අරමුණු වලට ළඟා වීමට RIM ට නොහැකි විය.

5. මේ ව්‍යාපාරය තුළ එක්සත් භූමිකාවක් සහ ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා හැඩගැස්වුණු, එවැනි මධ්‍යස්ථානයක පැවතීමෙහි, RIM හි අත්දැකීම් තුළ මිශ‍්‍ර ප‍්‍රතිඵල වූහ. එහි යහපත් ප‍්‍රතිඵලයන්ද වූහ. බරපතල අත්වැරදීම්, RIM හි සාමූහිකත්වය නිශේධනය කළ ක‍්‍රියාකරිත්වය තුළ වූ අධිපතිවාදී ප‍්‍රවණතාවයන්, බරපතල ලෙස එහි සමගිය, මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී පක්‍ෂ විශාල ප‍්‍රමාණයක් සම්මුතිගත කිරීමට වලකැපුණු අතර මෙලෙස එය නියම කර තිබූ කාර්යයන් ඉෂ්ට කරගැනීම එය විසින් ම වළකාලන ලදි.

මේ සංවිධානයට පණ දෙන දේශපාලන පක්‍ෂ සහ බලවේග මගින් බෙදාගන්නා අවස්ථාවන්ට සහ විධික‍්‍රමයන්ට අනුරූපව අභ්‍යන්තර ජීවිතය පවතින, විධායක මධ්‍යස්ථානයක් නව ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ තිබිය යුතුය. ජාත්‍යන්තර සංවිධානය සිය සම්මේලන සහ අනෙක් රැස්වීම් වලදී තීරණය කර ගන්නා පරිදි තීරණ සහ එකඟතාවයන් ගේ රාමුව තුළ එය දක්‍ෂතාවයෙන් සහ කැපවීමෙන් යුතුව වැඩ කළ යුතුයි. අනෙක් සියළු කාරණාවන් මෙන්, මෙහි දීත්, ස්ථායී ආරක්‍ෂාව, මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී භාවිතාවන් සහ සංවර්ධනයන් සහ සිය අනන්‍ය ජාත්‍යන්තරවාදී කාර්යයන් ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීම සහ අවනතභාවය තනි තනි පක්‍ෂ මගින් අත්‍යන්තයෙන්ම සහතික විය යුතු ය. ධනාත්මක අංගයන් තිබිය දී පවා, අපේ ව්‍යාපාරයට එය විසින් ගෙන තිබුණු කාර්ය භාරයන් ඉෂ්ට කළ නොහැකි ව අර්බුදයකට ඇතුල් වූහ. බොබ් එවේකියන්ගේ පශ්චාත් මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී ‘නව සංකලන’ ප‍්‍රභේදය එක්සත් ජනපදයේ විප්ලවීය කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය තුළ ආධිපත්‍ය වන විට සහ ප‍්‍රචණ්ඩා-බට්ටරායි ප‍්‍රභේදය එක්සත් නේපාල කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ (මාඕවාදී) ආධිපත්‍ය වන විට, මේ පක්‍ෂ විප්ලවයේ සහ කොමියුනිස්ට්වාදයේ මාවතෙන් අපගමනය වූවා පමනක් නොව ඔවුන්ගේ ප‍්‍රති විප්ලවවාදී මාවතේ විනාශකාරී සහ නිගාදෙන ප‍්‍රතිවිපාකයන් RIM තුළම පක්‍ෂ සහ සංවිධාන කෙරේ සහ විශේෂයෙන්ම පුළුල් සහ තියුණු ආකාරයකට, RIM කොමිටිය තුළද, නිශේධාත්මකව බල පෑහ. මේවා RIM හි වත්මන් අර්බුදයට සහ බිඳවැටීමට මූලික වූ ආසන්නතම මතවාදී ප‍්‍රභවයන් වෙයි.

ජාත්‍යන්තර සංවිධානය නැවත ක‍්‍රියාකාරී කිරීමට සහ නැවත සංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයක් කැඳවීමට අපි යෝජනා කරමු.  මේ කාර්යයේ දී මහජන යුද්ධවලට නායකත්වය දෙන මාඕවාදී පක්‍ෂ, සහ RIM හි පිටත සිටින අයද ඇතුළුව සියළු මාඕවාදී බලවේග, සමග සහයෝගයෙන් ක‍්‍රියා කළ යුතු බවත්, ඔවුන්ගේ දර්ශනයන් සහ අත්දැකීම් වලින් සම්මේලනය වඩා වාසි ලබා ගනු ඇති බව අපි විශ්වාස කරමු. මේ අරමුණ සාක්‍ෂාත් කරගැනීම වෙනුවෙන් මතවාදී, දේශපාලනමය විවාද ක‍්‍රියාදාමයක් රැගෙන යා යුතුය. සම්මේලනය සඳහා සූදානම් වීමේ එහි අරමුණු වලට සේවය කිරීමේ අංගයක් ලෙස, ‘RIM, ICML, සහ අනෙක් ජාත්‍යන්තර මුල පිරීම් වල’ සම්පිණ්ඩනයන් ගැන සම්මන්ත‍්‍රණයක් සිදු කිරීම අපි සිදු කරන්නෙමු.

නව ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් තුළ නව ජාත්‍යන්තර සමගියක් මූර්තිමත් කිරීමේ පදනම බවට පත් වීමේදී, මේ සමස්ත ක‍්‍රියාදාමය හරහා සමගියේ ගති ලක්‍ෂණයන් සහ වෙනස්කම් හඳුනාගතහැකි වනු ඇති අතර සාපේක්‍ෂව උසස් ආකෘතියකට ළඟාවිය හැකිය. පවත්නා තත්වයන් තුළ, මේ විප්ලවීය වගකීම් ක‍්‍රියාවට නැංවීම ‘‘ලෝකයේ කම්කරුවෙනි පීඩිත ජනතාවෙනි සමගිවව්’’, යන  ජාත්‍යන්තරවාදී කොමියුනිස්ට් සටන් පාඨයේ ප‍්‍රකාශනය ප‍්‍රායෝගිකව ඔප්පු කළ හැකිය. එය මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී-මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂවලට මාක්ස්වාදය-ලෙනින්වාදය-මාඕවාදය පිහිටවීමට සහ සංවර්ධනය කිරීමට, ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයේ නව සමගියක් සාක්‍ෂාත් කර ගැනීමට, ලෝක ව්‍යාප්ත ජනතා අරගලවලදී එය පෙරමුණේ තැබීමට, සහ නව රැල්ලක ලෝක විප්ලවයේ විභවතාවය මුළුමනින්ම නිදහස් කරන්නට සහ සාක්‍ෂාත් කරගන්නට ඉඩ හරිනු ඇත.

අත්සන් කොට බෙදා හරින ලද්දේ:
ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂමය (මාක්ස්වාදී-ලෙනින්වාදී) [නක්සල්බාරි]
ඇෆ්ගනිස්ථාන් කොමියුනිස්ට් (මාඕවාදී) පක්ෂ ය
මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ය – ඉතාලිය

ABar-11