ඉන්දියාව – බන්ධනාගාර 26 ක් මාරාන්තික උපවාස වෙතට!

ඉන්දියාව – බන්ධනාගාර 26 ක් මාරාන්තික උපවාස වෙතට!

සිරකරුවන් 200 ක් මාරාන්තික උපවාස කරන බවට තර්ජනය කරති.

හෂාරිබාග්: වසර දෙකකට වඩා වැඩි කලකට ඉහතදී සිය සිර දඬවම් කාලය අවසන් කළ සිරකරුවන් නිදහස් කරන්නැයි ඉල්ලා සිටිමින් ලෝක් නායක් (Lok Nayak)  බන්ධනාගාරය, ප‍්‍රකාශ් නාරායන් (Prakash Narayan) මධ්‍යම සිර ගෙදරල හෂාරිබාග් (Hazaribag), රන්චිහි හොට්වාර් (Hotwar) මධ්‍යම සිරගෙදර සහ දාල්තොන්ගන්ජි (Daltonganj) මධ්‍යම සිරගෙදර ඇතුළු ප‍්‍රාන්තයේ බන්ධනාගාර 26 ක සිරකරුවෝ 200 ක් ජනවාරි 30 සිට දින නියමයක් නොමැති මාරාන්තික උපවාස දියත් කරන බවට තර්ජනය කරති.

25 වෙනි දින ජාත්‍යන්තර දිනයට පසු දින – මහජන යුද්ධයට සහයදීමේ ජාත්‍යන්තර කමිටුවේ ආමන්ත‍්‍රණය …. ‘ඉන්දියාවේ දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරනු’ ව්‍යාපාරය සියළුම රටවල්වල මුළු පෙබරවාරි මස පුරාම!

csgpindia@gmail.com

Advertisements

Posted on February 1, 2014, in CPI Maoist, CPI(ML) Naxalbari, India, International, Maoism, People's War, Sinhala and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: