ඉන්දියානු මහජන යුද්ධයට මනිපූර්හි සහයෝගිතා පණිවුඩය

ඉන්දියානු මහජන යුද්ධයට මනිපූර්හි සහයෝගිතා පණිවුඩය

ඉන්දියාවේ මහජන යුද්ධයට සහයදීමේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා දිනය වෙනුවෙන්, අපි මනිපූර්හි පීඩිත ජනතාව වෙනුවෙන් මාඕවාදී ඉන්දියානු කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයට සහ එහි මහජන විමුක්ති ගරිල්ලා හමුදාවට අපේ සහයෝගිතාවයේ විප්ලවීය සුභ පැතුම් පිරිනමමු!

ස්තූතියි
සහෝදර ෂරාඞ්
මාඕවාදී කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය මනිපූර්

 

Posted on October 3, 2013, in International, Manipur, People's War, Sinhala, Solidarity and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: